Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigidotatsioon Edelaraudteele katab avaliku liiniveo teenuse kulud
Käesoleva aasta veebruaris-märtsis viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi auditi Edelaraudtee ASis. Auditeerimise eesmärk oli selgitada välja 2004. a avaliku liiniveo toetuse kasutamise sihipärasus ning anda hinnang avaliku liiniveo toetuse suuruse põhjendatusele.

Audiitorid leidsid, et riigipoolt 2004.a. makstud dotatsioon oli piisav katmaks ettevõtte poolt pakutavate teenuste kulud, võimaldades ettevõttele ka kasumi teenimise. Võttes aluseks avaliku reisijateveoga seotud kulud ilma tütarettevõtete sisekasumita ning teiselt poolt pileti- ja muud tulud ning avaliku liiniveo toetuse, on 2004. a reisijateveoga seotud kasum audiitorite hinnangul umbes 7,4 mln krooni.

Kui 2004. a riigieelarvest eraldatud avaliku liiniveo toetuse suurus oli 134 mln krooni, siis 2005.a. taotles Edelaraudtee toetuse suurendamist 8 miljoni krooni võrra, viidates kulutuste kasvule. Auditi tulemused kinnitasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veendumust, et Edelaraudtee AS täiendava dotatsiooni taotlus 2005.a. ei ole põhjendatud, arvestades ka piletihindade tõusuga kaasnevat lisatulu.

Auditi läbiviijad teevad Edelaraudtee ASile ühtlasi ettepaneku juurutada raamatupidamises süsteem, mis tagaks kõigis kontserni ettevõtetes avaliku reisijateveoga seotud kulude eristamise juba algandmete sisestamisel, et täpsemalt jaotada kulusid erinevatele tegevustele.

Auditeerimise käigus analüüsiti Edelaraudtee ASi ja selle asjassepuutuvaid tütarettevõtteid nagu Edelaraudtee Halduse AS, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Edelaraudtee Veeremi OÜ ning AS Ühinenud Depood.

VNL-Online
16 Märts 2005
  Kommentaarid