Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Regionaalministri kommentaar Isamaaliidu pressiteatele
Jaan Õunapuu: "Ma ei näe, et Eesti territooriumi haldusjaotuse muudatus soodustaks maapiirkondade väljasuremist. Regionaalpoliitika ülesanne on luua elanikele kvaliteetsed elutingimused, et tagada Eesti piirkondade tasakaalustatud areng. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muudatus annab just elanikele võimaluse algatada haldusterritooriumi piiride muutmine. Seaduse muudatuse jõustumine eeldab kohaliku elanikkonna initsiatiivi. Muudatuse kohaselt on õigus algatada haldusüksuse piiride muutmine elanike grupil, kes moodustavad üle 50 % antud asustusüksuse hääleõiguslikest elanikest.

Taolise kriteeriumi kehtestamine aitab kaasa elanike endi identiteedi määratlemisele. Elanike initsiatiivil haldusüksuse piiride muutmise algatamine soodustab nii riigi ja kohaliku omavalitsuse, kui ka kodanike ja kolmanda sektori koostööd, sest kogu piiride muutmise menetluse käigus toimub kõigi osapoolte vahel aktiivne suhtlemine. See omakorda on eelduseks ühiskonna kui terviku edasisel arenemisel.

Vabariigi Valitsuse korraldus asustusüksuse liitmiseks naaberomavalitsusega vaatamata ühe või mõlema volikogu vastuseisule on igakülgselt läbi kaalutud. Seaduse eelnõus on sätestatud nõuded, mille kohaselt tuleb piiride muutmise algatamisel arvestada ajalooliselt väljakujunenud haldusjaotust ja mõju elanike elutingimustele. Piiride muutmise tulemusena peab olema elanikele tagatud avalike teenuste kvaliteetne kättesaadavus ja hästi toimiv infrastruktuur."


Kärt Einlo
07 Veebruar 2006
  Kommentaarid