Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti valitsus ja riigikogu plaanivad ekstippkommunistide juhtimisel Eesti muutmist liiduvabariigiks okupatsioonipühal 9 mail, mis juhuslikult on ka Euroopa päev!
Eesti muutuks Euroopa Liidu (edaspidi EL) põhiseaduse (edaspidi PS ) vastuvõtmisel liitriigi osariigiks, millel säiliks mõningad iseseisva riigi tunnused ning see tähendaks Eesti riigi lõppu. Seega on Euroopa Liidu Põhiseaduse jõustamine Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastane , sest Eesti Põhiseadus ei luba muuta Eesti riiki teise riigi osaks.

Vastavalt klassikalisele riigiteooriale oleks EL-il peale põhiseaduse vastuvõtmist olemas kõik liitriigi tunnused, EL-il on oma territoorium (EL PS art I-3.2) ning oleks õiguste ja kohustustega kodanikkond (I-9, harta- EL PS II osa), peaaegu terviklik võim sellel territooriumil (I-11 kuni I-18, I-29) ja samuti õigus sõlmida lepinguid teiste riikidega (I-13.2) ning EL PS oleks esmakordselt ülimuslik ka liikmesriikide põhiseaduste üle ( art I-6). Euroopa Ühenduste kohtu kohtuniku Uno Lõhmuse sõnul tänastes EL aluslepingutes ega kohtuotsustes ülimuslikkuse põhimõtet liikmesriikide seaduste üle ei ole, vaid selle on sisse toonud Euroopa Ühenduse õigusteoreetikud.

Nii EL PS peakoostaja Euroopa Konvendi president Valery Gisgard d`Estaing, Belgia peaminister Guy Verhofstadt, Tsehhi Vabariigi president Vaclav Klaus, Saksa LV Euroopa asjade minister Hans Martin Bury kui ka Evelin Sepp on ausalt tunnistanud, et EL PS muudaks E Liidu liitriigiks.

Euroopa ja Nõukogude Liidu (NL) peamised tunnused on nende põhiseadusi kõrvutades sarnased. Nii olid/oleks liidu põhiseadused ülimuslikud liiduvabariigi/liikmesriigi põhiseaduste suhtes (EL PS art I-6; NL PS art 74) ning iga liiduvabariigi/liikmesriigi kodanik oli/on liidu kodanik (EL PS I-10; NL PS art 3) jne. Tänast E Liitu on Nõukogude Liiduga võrrelnud nii Uno Lõhmus, õiguskantsler Allar Jõks kui ka Tõnis Lukas. Vaclav Klausile, kes on rahvusülese Euroopa riigi ja Euroopa poliitilise liidu vastane, meenutab Euroopa Liit kommunismiaega. Viimast kinnitab ka 2006 a. jaanuari lõpus avalikustatud EL komisjoni plaan luua reeglistik, kuidas liikmesriigid ja ajakirjanikud peaksid tulevikus EL poliitikat kajastama.
Juba täna otsustab Euroopa Liit geneetiliselt muundatud toidu Eestisse müüki lubamise, tollide kehtestamise, suhkru ja teiste trahvide määramise, välismaistele tudengitele Eesti ülikoolides võrdsete õppimisvõimaluste tagamise üle ning võib Eesti kodanikke karistada näiteks keskkonnakuritegude jne eest. EL PS tähendaks Eesti riigi kontrolli kadu E Liidust ja mujalt saabuvate sisserändajate üle, kusjuures Türgiga alustati liitumisläbirääkimisi ja Rumeenia ja Bulgaaria liituvad 2007 aastal, Ukraina ootamas. Aga tõenäoliselt ka pede- ja lesbiabielude seadustamist Eestis (EL parlament käsitleb vastuseisu kui vihkamist!) ja EL muutuks tsentraliseeritumaks kui Ameerika Ühendriigid. Euroabiga rikastuvad EL parlamendi liikme Toomas Savi väitel aga peamiselt rikkad.

Selleks, et veenda Euroopas riike iseseisvusest loobuma on vaja teeselda, et riigid jäävad iseseisvaks!
ELi konvendi asepresidendi, tollase Itaalia peaministri Giuliano Amato üllatavalt otsekohesest kirjeldusest (2000 a.) selgub Euroopa integratsiooni läbiviimise taktika: “Selleks, et veenda Euroopas riike iseseisvusest loobuma on vaja teeselda, et riigid jäävad iseseisvaks! Näiteks EL Komisjon Brüsselis peab teesklema nagu ta oleks vaid tehniline instrument, et teda koheldaks nagu valitsust. Ja nii edasi - varjates ja kavaldades. Näib, et ei ole õigeaegne asendada seda aeglast ja efektiivset moodust, mis rahustab riike ajal mil neilt võetakse võim suurte institutsionaalsete hüpetega, mis on nii kallid Fisherile ja föderalistidele”. Eelmine valitsus Res Publica (RP), Rahvaliit (RL) ja Reformierakond (RE) välistas oma 2003 aasta koalitsioonilepingus föderaalse ELiga liitumise, kuid praegune RL, RE ja Keskerakonna valitsus ei väljendanud koalitsioonilepingus vastuolekut ELi liitriigistumisele pooldades EL PS ratifitseerimist, kuigi lubas teha EV põhiseaduse muutmiseks
rahvahääletuse.Riigipöördekatse

Nii nagu varjas EL ja EV valitsus suhkru jt trahvide kehtestamist, geneetiliselt muundatud toidu riiki lubamise kohustust, tuumaenergeetika soosimist ELis, töö-ja õppimisvõimaluste saamist E Liidus ka EFTA ( Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) liikmelisuse kaudu, varjatakse täna Liidu seaduste ülimuslikuks muutumist EL põhiseaduse jõustamisel. Välja on antud kümneid trükiseid EL PS kohta, ükski neist ei maini Liidu seaduste ülimuslikuks muutumist Eesti seaduste, kaasa arvatud põhiseaduse üle. Põhiseadus on aga riigikorda kehtestav dokument, seepärast on selline varjamine ja püüd Eesti Vabariiki liiduvabariigiks muuta riigireetmine ja riigipöördekatse. Samal ajal on nii Lõhmus kui ka tänane Riigikohtu esimees Märt Rask jt. 1998 a Eesti Vabariigi põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni lõpparuande peatükis „Võimalik liitumine Euroopa Liiduga ja selle õiguslik tähendus Eesti riigiõiguse seisukohalt“ kinnitanud, et Eesti riiki ei või muuta liiduvabariigiks - see seisukoht on EV jutiitsministeeriumi koduleheküljel http://www.just.ee/10746.

Eesti Vabariigi President Rüütel on öelnud meelde konverentsil ''Eesti ja Euroopa Liit'' 1. novembril 2001: "Nende arutluste taustal lubage väljendada lootust, et Euroopa Liit jätkab ka tulevikus niisuguse organisatsioonina, milles kõrvuti suurriikide ja rahvastega oleks kõigiti tagatud ka väikeriikide ja rahvaste identiteedi säilimine, kus suurte kõrval tunnevad end võrdsetena ka väikesed. Meie kujutluses vastaks sellisele organisatsioonilisele vormile kõige paremini riikide liit".
( http://www.president.ee/et/ametitegevus/k6ned.php?gid=11571 )

Kuid endiste kommunistide viga on see, et nad löövad alati kulpi sellele kel võim, nüüd tõmbab Nõukogude-vene impeerium tagasi ja Eestisse laienes/b Euroopa Liidu impeerium. Ekstippkommunistid, kellele Eesti Vabariik oli lihtsalt kasulik investeering ehk võimalus eesti rahva vara ärastada, panevad nüüd riigi koos rahva ja varaga euroabiraha eest müüki. Välja veetakse mets-rabad-turvas-paas-liiv-dolomiit-kruus. Odav tööjõud -eestlased enamasti sunnitakse väljamaale kalkuneid kitkuma jne. Asemele tahetakse Eestisse veel odavamat tööjõudu Hiinast, Ukrainast, Venemaalt, et peamiselt välismaalastele kuuluvatel ettevõtetel oleks tööjõudu ning eraülikoolidele rahakaid tudengeid.


Argo Loo
Rahvusvaheliste suhete ja
Euroopa uuringute magister
Kaitses 2005. a. magistritöö: Euroopa Liidu põhiseadus - Eesti riigi lõpp.
23 Aprill 2006
  Kommentaarid