Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Viru maakond pikendas liikumisharrastuste koostöölepingut
Laupäeval, 22.aprillil allkirjastasid Väike-Maarjas Georg Lurichi 130.sünniaastapäeva tähistamise raames Eesti Olümpiakomitee, Lääne-Viru Maavalitsus, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Lääne-Virumaa Spordiliit, Kultuuriministeerium, SA Eesti Terviserajad ja Lääne-Viru ettevõtjate klubi Wesenberg liikumisharrastuste koostöö alase jätkulepingu eesmärgiga aidata kaasa rahva tervisekäitumise aktiivsemaks muutumisele ning liikumisharrastuste paremate tingimuste loomisele Lääne-Virumaal.

Liikumisharrastuste koostööleping allkirjastati Lääne-Virumaal EOK ja Lääne-Viru Maavalitsuse eestvõttel esimest korda 2005.a märtsikuus kaheksa osapoole osavõtul.

Eelmise lepingu perioodil selgitati välja Lääne-Virumaa sportlikum kohalik omavalitsus, kool, ettevõte, perekond ja eakaim inimene, materiaalse poole pealt investeerisid lepingupartnerid liikumisharrastuste arendamiseks kokku 5,8 miljonit krooni, sporditegevuse korraldamise osas oli tuntav EOK abi ja huvitatus. Kuigi mitmed osapooled ei näidanud üles omapoolset aktiivsust, täitsid nad siiski lepingu kohustused.

"Kokkuvõtteks võib öelda, et esmakordne koostööleping andis omapoolse tõuke maakonna sporditegevusele," ütles maavanem Urmas Tamm lepingu allkirjastamisel. "Lääne-Virumaal on vaja tõsiselt teadvustada igal tasandil elukvaliteedi parandamise olulisust ja väärtustada inimest. Eesti rahvaarvu vähenemise tingimustes tuleb ausse tõsta traditsioonilised väärtushinnangud, mille üks osa on ka tervislikud eluviisid ja lurichlik ellusuhtumine."

Hilje Pakkanen
Lisa: LÄÄNE-VIRUMAA LIIKUMISHARRASTUSE KOOSTÖÖLEPING

Väike-Maarjas, 22. aprillil 2006.a.

Käesoleva liikumisharrastuse koostöölepinguga 2006. aasta kohta, mille
eesmärkideks on Lääne-Viru maakonna liikumisharrastuse ja tervislike
eluviiside väärtustamine ning mille täitmiseks väljendavad

Eesti Olümpiakomitee, keda esindab põhikirja alusel president Mart Siimann,
LÄÄNE-VIRU MaavalitSus, keda esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel
maavanem Urmas Tamm,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, keda esindab põhikirja alusel juhatuse
esimees Toomas Väinaste,
lääne-virumaa Spordiliit, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees
Riho Rannikmaa,
Kultuuriministeerium, keda esindab põhimääruse alusel minister Raivo
Palmaru,
SA EESTI TERVISERAJAD, keda esindab juhataja Jaanus Pulles,
Lääne-VIRU ETTEVÕTJATE KLUBI WESENBERG, keda esindab juhatuse liige Oleg
Gross
(edaspidi koos nimetatult koostööpartnerid)

oma tahet ja valmisolekut aidata kaasa rahva tervisekäitumise
aktiivsemaks muutmisele ja selle tarvis liikumisharrastuseks paremate
tingimuste loomisele ning tervisespordi motiveerimisele Lääne-Viru
maakonnas.

Koostööpartnerid kinnitavad, et nende ühishuviks on luua selleks
vajalikud eeltingimused alljärgnevalt:

*Eesti Olümpiakomitee kohustub: *

* toetama EOK liikmesorganisatsiooni – Lääne-Virumaa Spordiliidu –
tegevust ja arengut olümpiakomitee ja maakonna spordiliidu
ühisürituste korraldamisega, spordirahva koolitamisega,
infovahetusega, harrastusspordi- ja liikumisharrastuse ergutamise
materiaalsete ja moraalsete stiimulitega;
* lubama kasutada EOK lippu Lääne-Virumaa Spordiliidu poolt
korraldavatel maakondlikel spordiüritustel;
* toetama Lääne-Virumaa Spordiliitu 45 000 krooniga, millest:

* 25 000 krooni eraldatakse kohalike spordi- ja liikumisharrastuse
projektide toetusteks, tingimusel, et projekte
kaasfinantseeritakse kohalike omavalitsuste poolt vähemalt 50%
ulatuses;
* 10 000 krooni ulatuses toetatakse Lääne-Virumaa koolide
spordivõistlusi auhindadega;
* 4 000 krooni ulatuses eraldatakse Lääne-Virumaa Spordiliidule
spordiraamatuid sportlaste, treenerite ja aktivistide tunnustamiseks;
* 3 000 krooni ulatuses toetatakse Lääne-Virumaa rahvaspordiürituste
sarja auhindadega;
* 3 000 krooni ulatuses korraldatakse Lääne-Virumaa sportlikumale
perekonnale preemiareis tippspordivõistlusele Tallinnas ning
kantakse reisiga seotud kulud (võistluste piletid, ööbimine Park
Hotellis);

· töötama välja koos Lääne-Virumaa Spordiliidu ja Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liiduga põhimõtted treenerite töötasu sidumiseks
kutsekvalifikatsiooni astmetega.

*Lääne-Viru Maavalitsus kohustub:*

* võtma liikumisharrastuse ja tervisespordi edendamise maakonna
arengukava üheks eelistuseks;
* toetama ülemaakonnalisi harrastus- ja tervisespordiüritusi ning
liikumisradade hooldamist;
* koordineerima ning läbi viima riigi terviseedenduslikke ja
harrastusspordi projekte maakonnas;
* koordineerima koos Lääne-Virumaa Kehalise Kasvatuse Liiduga
maakonna koolispordi võistluste projekte;
* korraldama koos Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga maakonna kõige
sportlikuma kohaliku omavalitsuse ning sportlikuma
gümnaasiumi/keskkooli, põhikooli/algkooli väljaselgitamise
konkursi ja autasustamise;
* korraldama maakonna kõige sportlikuma perekonna ja koos
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondisega sportlikuma eakaima
inimese väljaselgitamise konkursi ja autasustamise;
* korraldama koos Lääne-Viru ettevõtjate klubi Wesenberg maakonna
kõige sportlikuma ettevõtte väljaselgitamise konkursi ja
autasustamise;
* alustama koostöös AS Eesti Terviserajad ning Rakvere linna,
Rakvere valla, Rägavere valla ja Vinni vallaga terviseradade
võrgustiku väljaarendamist;
* olema koos Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Virumaa
Spordiliiduga liikumisharrastuse riikliku programmi koordinaator
maakonnas;

· tunnustama Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatust oma nõuandva organina
tervise ja liikumisharrastuse küsimustes.

· koondama info sportimis- ja liikumisharrastusvõimaluste kohta ühtsesse
üleriigilisse elektroonilisse spordirajatiste registrisse ja
maavalitsuse koduleheküljele;

*Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kohustub:*

* toetama kohalike omavalitsuste kui Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
liikmete kaudu harrastusspordiga tegelemise võimaluste hoidmist ja
laiendamist;

* olema koos Lääne-Viru Maavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga
liikumisharrastuse riikliku programmi koordinaator maakonnas;

* rahastama kohalike omavalitsuste kui Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu liikmete kaudu 2006.a maakonna sporditegevust 32 557 000
krooniga, sealhulgas projekti “ “Lääne-Virumaa koolisport – 2006”
339 821 krooniga;

* korraldama koos Lääne-Viru Maavalitsusega maakonna kõige
sportlikuma kohaliku omavalitsuse ning sportlikuma
gümnaasiumi/keskkooli, põhikooli/algkooli väljaselgitamise
konkursi ja autasustamise;
* töötama välja koos Eesti Olümpiakomitee ja Lääne-Virumaa
Spordiliiduga põhimõtted treenerite töötasu sidumiseks
kutsekvalifikatsiooni astmetega.

*Lääne-Virumaa Spordiliit kohustub:*

· korraldama maakonna suve- ja talimängud;

· korraldama koos Lääne-Virumaa spordiklubidega ja Rakvere
Spordiseltsiga Kalev kaheksast etapist koosneva rahvaspordiürituste sarja;

· töötama välja koos Eesti Olümpiakomiteega maakonna rahvaspordiürituste
sarjas osalemise ergutussüsteem;

· korraldama koos Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondise ja Lääne-Viru
Maavalitsusega konkursi kõige sportlikuma eaka inimese väljaselgitamiseks;

· korraldama igal aastal konkursi maakonna parimate sportlaste ja
treenerite väljaselgitamiseks;

· töötama välja koos Eesti Olümpiakomitee ja Lääne-Viru Omavalitsuste
liiduga põhimõtted treenerite töötasu sidumiseks kutsekvalifikatsiooni
astmetega.

*Kultuuriministeerium kohustub:*

* tegema “Regionaalsete Tervisespordikeskuste programmi 2003-2006”
raames investeeringu Lääne-Viru maakonda Vinni
Tervisespordikeskusesse 660 061 krooni;
* tegema investeeringuid Lääne-Viru maakonda 2006. aasta eelarvest
järgnevalt:

Rakvere Spordihoone 3 000 000 krooni,

Tamsalu spordihoone 1 800 000 krooni,

Vinni Spordihoone 2 000 000 krooni,

Vihula valla spordiväljakud 400 000 krooni,

Viru-Nigula spordihoone rekonstrueerimine 100 000 krooni,

Viru-Nigula mänguväljak 50 000 krooni.

* eraldama Kultuuriministeeriumi 2005. aasta eelarvest toetust
Lääne-Viru maakonda spordi- ja/või mänguväljakute rajamiseks 150
000 krooni;

* eraldama Kultuuriministeeriumi 2005. aasta eelarvest toetust
Lääne-Viru maakonda ujumise algõpetuse programmi raames 222 100
krooni;

* eraldama Kultuuriministeeriumi 2005. aasta eelarvest
harrastusspordi toetust üldise liikumisharrastuse laiendamiseks,
üleriigilise ja regionaalse tähtsusega spordiprojektide ja
arengukavade realiseerimiseks ning sellealaseks
organisatsiooniliseks tegevuseks järgnevalt:

Lääne-Virumaa Maavalitsus 386 857 krooni,

Lääne-Virumaa Spordiliit 100 000 krooni.

*Sihtasutus Eesti Terviserajad kohustub:*

eesmärgiga kindlustada Lääne-Virumaalastele võimalus kodupiirkonna
looduslikes keskkondades aktiivne ja ohutu liikumis- ja sportimisvõimalus,

* rakendama SA Eesti Terviserajad poolt koondatava ja tema
partnerite kaudu kaasatava oskusteabe ja materiaalsed vahendid
Lääne-Virumaa terviseradade aastaringselt kasutatavate võrgustike
väljaarendamiseks;
* alustama koostöös Lääne-Viru Maavalituse, Rakvere linna, Rakvere ,
Rägavere ja Vinni valla ning spordikeskustega piirkonna
terviseradade ühendatud võrgustiku väljaarendamist;

· aitama kaasa Ebavere aastaringselt kasutatava loodusliku terviseraja
terviklikule väljaarendamisele.

· rahastama ülaltoodud eesmärgipäraseid tegevusi perioodil kuni 2007
aastani vähemalt 100 000 krooni ulatuses.

*Lääne-Viru Ettevõtjate Klubi Wesenberg kohustub:*

* toetama maakonna spordiürituste läbiviimist;
* toetama maakonna aasta noorsportlast -noormeest 3 000 krooniga;
* toetama maakonna aasta noorsportlast-neidu 3 000 krooniga;
* toetama maakonna eakaimat sportlikku inimest 1 000 krooniga;
* korraldama konkursi maakonna kõige sportlikuma ettevõtte
väljaselgitamiseks.

Käesolev koostööleping kinnitab koostööpartnerite huvid, tegevused ja
kohustused 2006. aastaks Lääne-Viru maakonna liikumisharrastuse,
tervisespordi ja tervislike eluviiside väärtustamisel.

Koostööpartnerid aitavad kaasa spordi ja liikumisharrastuse arengule
Lääne-Viru maakonnas luues eeldused ja tingimused, mis kujundavad
isiksust, arendavad loovust, aitavad kaasa töö ja vaba aja
tasakaalustamisele ning maakonna elanike tervisliku ja sportliku
elustiili kujunemisele.

Protsessi käigus teevad partnerid koostööd projekti arendamisel,
tuginedes koostööpartnerite vahel 22. aprillil 2006.a. Väike-Maarjas
sõlmitud koostöölepingule.

Käesolev koostööleping on avatud edaspidi kõigile võimalikele
koostööpartneritele.
Käesolev koostööleping jõustub allakirjutamise hetkest.

Koostööpartnerid lahendavad heas usus ja koostöö vaimus ning
vastastikuste läbirääkimiste kaudu kõik küsimused, mis tekivad käesoleva
koostöölepingu rakendamisest.

Selle tunnistuseks on sõlmitud käesolev koostööleping koostööpartnerite
täieõiguslike esindajate poolt allkirjastatuna seitsmes samaväärses
eksemplaris:

Mart Siimann, Eesti Olümpiakomitee president
Urmas Tamm, Lääne-Viru maavanem
Toomas Väinaste, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Riho Rannikmaa, Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatuse esimees
Raivo Palmaru, kultuuriminister,
Jaanus Pulles, SA Eesti Terviserajad juhataja
Sven Prees, Lääne-Viru Ettevõtjate Klubi Wesenberg juhatuse liige
24 Aprill 2006
  Kommentaarid