Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Okupatsioonire˛iimide sümbolite avalik kasutamine karistatav
Valitsus kiitis täna, 30. novembril heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks karistusseadustiku muudatused, millega sätestatakse vaenu õhutamisega seotud okupatsioonire˛iimide sümbolite avaliku kasutamise ja levitamise karistatavus.

Käesoleva seaduse eesmärk on korrastada karistusseadustiku (edaspidi KarS) §-s 151 sisalduvat vaenu õhutamise karistusnormi. Süüteo kirjeldust täiendatakse sümbolite avatud loeteluga, mida võidakse kasutada vaenu õhutamiseks.

Eelnõuga muudetakse KarS-i §-s 151 sisalduvat vaenu õhutamise koosseisu selliselt, et ühemõtteliselt oleks selge okupatsioonire˛iimide sümbolite avaliku kasutamise ja levitamise karistatavus, kui sellega kaasneb vaenu õhutamine.

Justiitsminister Rein Langi sõnul võimaldab tänane seaduse redaktsioon küll karistada okupatsioonire˛iimide sümbolite avalikku kasutamist ja levitamist vaenu õhutamise korral, aga sätte senine sõnastus jätab tõlgendamise võimalusi. „Just seetõttu on vajalik karistusnormi täpsustamine,“ märkis Lang..

„Kuigi sümbolite loetelu ei ole ammendav, on toodud välja okupatsioonire˛iimide sümbolid, mille kasutamine on ajaloolistel põhjustel teistest sümbolitest suurema tõenäosusega vaenu õhutav,“ lisas Lang.

Lisaks tunnistatakse kehtetuks KarS-i § 263 punkt 4, mis näeb ette karistuse avaliku korra raske rikkumise eest grupis, et viia karistus selle rikkumise eest kooskõlla rikkumise raskusega ja välistada kuritegude konkurentsi grupiviisilise vaenu õhutamise juhtudel.

„Sümboolika kasutamine vaenu õhutamiseks on sagedane ja hukkamõistu vääriv nähtus, kuna võimaldab kinnistada ühtekuuluvustunnet vaenu õhutajate grupis, toetada „meie“ ja „nemad“ gruppide eristamist ja vastastamist. Seejuures tekib n-ö karjaefekt, mis muuhulgas väljendub selles, et isikud ei tunneta enam isiklikku vastutust süütegude toimepanemise eest ja see võib omakorda viia rikkumise eskaleerumiseni,“ sõnas Lang.

Tegevuse tagajärjed omavad endiselt tähendust teo kvalifitseerimisel kuriteona või väärteona. Ehk siis nimetatud sümbolite avalik kasutamine ja levitamine, kui sellega ei kaasne vaenu õhutamist, ei ole karistatav.

Jätkuvalt on lubatud sümboolika kasutamine näiteks hariduslikul, teaduslikul, kunstilisel, ärilisel, ajakirjanduslikul (nt ajalooliste või päevakajaliste sündmuste kajastamise) või muul sotsiaalselt adekvaatsel eesmärgil.Mart Siilivask

30 November 2006
  Kommentaarid