Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Natura piiride muutmine laiendab toetusesaajate hulka
Täna, 23. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks
Keskkonnaministeeriumi algatatud Natura 2000 piiride muutmise, mille
tulemusel suureneb Natura alale jäävate poollooduslike koosluste
hooldamise ning metsa- ja põllumaade eest eurotoetust saavate
maakasutajate hulk.

Eesti esitas esmakordselt Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade
piirid Euroopa Komisjonile 2004. aastal ning selle teabe alusel on
toimunud ka metsa- ja maaomanikele toetuste väljamaksmine.

“Aastatel 2004-2007 on aga Eestis looduse kaitseks juurde moodustatud
ja riikliku kaitse alla võetud 64 uut kaitseala, 343 hoiuala ja 235
püsielupaika ning laiendatud 115 kaitseala, mistõttu tuleb muuta ka
Natura piire,” selgitas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres
Talijärv. “Tänase otsusega hakkavadki Natura alade piirid kattuma
looduskaitseseaduse alusel kaitstavate alade piiridega ja see laiendab
oluliselt Euroopa Liidust Natura toetusi saavate kaitsealuste maade
kasutajate hulka.”

Osa põllumajandusmaid, mis aastal 2004 olid arvatud Natura 2000
võrgustikku, jäid aga kaitsealade moodustamise käigus
eksperthinnangute alusel välja, kuna nendel maadel puudub
looduskaitseline tähtsus. Sellistele looduskaitseliste piiranguteta
põllumaade maakasutajatele Natura põllutoetust ei maksta. Samal ajal
lisandub Natura võrgustikku uusi põllumajandusmaid, millele saab alates
käesolevast aastast taotleda Natura põllumaatoetust.

Kokku suureneb Natura-alade pindala 37 547 ha võrra, lisandunud aladest
on 12 897 ha eraomandis.

Keskkonnaministeerium teavitab võimalikest Natura piiride muudatustest
kõiki pindalaliste põllutoetuste saajaid, keda see võib puudutada ning
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) saadab neile
uued kaardid Natura 2000 võrgustiku täpsustatud piiridega. Seega palume
vastavasisulise teate saanutel põllumaataotluse esitamisega oodata seni,
kuni nad on PRIAst kätte saanud uue kirja koos täpsustatud kaardiga.

Natura 2000 piirid on aluseks kolmele “Maaelu arengukavas”
maaomanikele ja maakasutajatele ettenähtud Natura toetusele:
erametsatoetus, toetus põllumajandusmaale ja poollooduslike koosluste
hooldamise toetus.

Natura põllumaatoetuse määr on 502 kr ha kohta aastas ja seda saab
taotleda PRIA kaudu. Natura erametsatoetust saavad taotleda Natura
aladele jäävad erametsamaade omanikud. Toetuse määr on kaitsealade ja
püsielupaikade piiranguvööndis ning hoiualadel 940 kr ha kohta ja
kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndis 1720 kr ha kohta aastas.
Toetusi saab taotleda Erametsakeskuse kaudu.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetust makstakse puisniidu,
puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, soostunud ja sooniidu, loopealse,
kadastiku, nõmme ja aruniidu niitmiseks ja seal loomade karjatamiseks.
Toetuse määr puisniidu hooldamise eest on 3725 kr ha kohta, kõigi
ülejäänud koosluste hooldamise eest on 2910 kr ha kohta aastas.
Toetuste saamiseks tuleb esitada taotlus PRIAsse, olles esmalt
kooskõlastanud koosluste nimekirja ja kaardi Keskkonnaametis.

Kõiki neid toetusi saab taotleda alates 2. maist kuni 21 maini.

Kokku on Natura 2000 alade pindala Eestis nüüd 1 458 575 ha, millest
ligi pool jääb mere alla. Täpsustatud piire näeb alates 24. aprillist
Maa-ameti kaardirakenduse Looduskaitse ja Natura 2000 rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/ ja Keskkonnaregistri avaliku teenuse
Kaitstavate loodusobjektide osas http://register.keskkonnainfo.ee.

Vaata ka http://www.envir.ee/1095902.
23 Aprill 2009
  Kommentaarid