Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Algab maakonna rannikualade planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek
14. - 27. septembrini 2009 toimub Lääne-Viru maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek maavalitsuses ja mereäärsetes omavalitsustes.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Lääne-Viru maavanem. Planeeringu koostamise korraldajaks on Lääne-Viru Maavalitsus. Planeeringu koostamise konsultandiks ja KSH läbiviijaks on OÜ E-Konsult.

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ranniku äärse piirkonna arengu põhisuundade ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks, olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine ning maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramine. Maakonnaplaneering koostatakse tulenevalt Lääne-Viru arengustrateegiaga 2007-2015 seatud eesmärkidest.

KSH programmi ja maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda tööajal Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5, Rakvere, kabinet 39), Vihula Vallavalitsuses (Mere 6, Võsu), Kunda Linnavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda) ning Viru-Nigula Vallavalitsuses (Kirikaia 2, Viru-Nigula). Lisaks on KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtadega võimalik tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel aadressil http://www2.l-virumv.ee/.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" KSH avalikud arutelud toimuvad 2. oktoobril kell 15.00 Võsu Rannaklubi saalis (Mere 6, Võsu) ning 5. oktoobril Viru-Nigula vallamajas kell 14.00 (Kirikaia 2, Viru-Nigula) ja Kunda Linnavalitsuses kell 16.00 (Kasemäe 19, Kunda).

KSH programmi kohta on võimalik esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 27. septembrini Lääne-Viru Maavalitsusele (Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere, e-post maavalitsus@l-virumv.ee ) või OÜ-le E-Konsult (Laki 12, 10621 Tallinn, e-post admin@ekonsult.ee ).

Arvestades planeeringuala paiknemist ning samalaadsetes piirkondades maakonna- ja üldplaneeringutega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hinnanguid ei kaasne Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.

Maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt kureeritava Norra-Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatavast regionaalarengu toetusskeemist.


Jaan Kangur
Lääne-Viru maavalitsuse planeeringuspetsialist
09 September 2009
  Kommentaarid