Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu
Rahandusministeerium on ette valmistanud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis täpsustab kehtivat riigihangete seadust, muudab selgemaks selle regulatsiooni ja lahendab seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid.

Eelnõu koostamisele aitasid kaasa rahandusministri poolt kokku kutsutud riigihangete nõuandva komisjoni liikmed Eesti Kaubandus-Tööstuskojast, Tööandjate Keskliidust ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ja selle ettevalmistamisel analüüsiti üle saja muudatusettepaneku.

„ Eelnõu ei ole sündinud mitte ainult rahandusministeeriumis, vaid oleme selle koostamisele kaasanud erinevaid osapooli, et arvestada nende vajaduste ja kogemustega,“ rõhutab rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Peamised uuendused on seotud hankemenetluse elektroonilise menetluse võimaluste laiendamisega. Uuenduseks riigihangetes osalejatele on, et hankemenetlust on tulevikus võimalik täies mahus läbi viia elektrooniliselt ühes keskkonnas, hoides sellega kokku riigihangetega seotud tegevuskulusid. Eelnõu kohaselt on võimalik riigihangete pakkumusi elektrooniliselt esitada, neid e-keskkonnas nõuetekohaselt avada ning menetleda. Riigihangete alane info saab olema tervikuna kättesaadav kesksest riigihangete infoportaalist, mis võetakse kasutusele järgmise aasta algusest, mil saavad valmis riigihangete registri arendustööd.

Oluliseks muudatuseks on, et lihthangetele kehtestatakse selle eelnõuga menetlusreeglid. Kehtiva seadusega on lihthangete korraldamise aluseks üksnes riigihange üldpõhimõtted, milleks on rahaliste vahendite kasutamise säästlikkus ja otstarbekus, menetluse läbipaistvus ning konkurentsi tagamine. Hankijate sõnul ei ole kehtiv regulatsioon aga osutunud piisavaks, sest üldpõhimõtted ei anna hankijatele suuniseid lihthanke korraldamiseks.

Muudatuste kohaselt algab lihthange hanketeate avaldamisega riigihangete registris. Samuti peab hankija lähtuma otsustest teatamisel ning hankelepingu sõlmimisel samadest alustest nagu avatud hankemenetluses. Hankija võib lihthanketeates kehtestada hanke läbiviimise korra ning rakendada näiteks ka hankemenetluse kõrvaldamise alusena maksuvõla olemasolu. Oluline on ka märkida, et lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on eelnõu kohaselt 10 000 eurot asjade ja teenuste ning 30 000 eurot ehitustööde puhul.

Eelnõu kohaselt peab hankija koostama hankekorra ning hankeplaani. Hankekorra koostamine tagab, et iga asutus on oma siseste hangete läbiviimise protseduuri algusest lõpuni läbi mõelnud ning määranud selle eest vastutavad isikud. Korra kehtestamine ja hankeplaani koostamine loob suurema protseduurilise selguse, soodustab koostööd hankija ja pakkujate vahel ning suurendab riigihangete läbipaistvust.

Eelnõus esitatakse muuhulgas ka keskse hankija mõiste, täpsustatakse in-house ehk sisetehingu regulatsiooni, kohustatakse hankijat kehtestama läbirääkimiste ja dialoogi pidamise korda, täpsustakse järelevalve pädevust ning kaebeõiguse ulatust.
23 Juuli 2010
  Kommentaarid