www.vnl.ee

Arengustrateegia "Tartu 2030" ootab tartlaste ettepanekuid

Veel nädal aega saab teha ettepanekuid avalikul väljapanekul oleva arengustrateegia "Tartu 2030" uuendatud versiooni kohta.

Arengustrateegia "Tartu 2030" on Tartu linna kõige üldisem arengudokument, mis sisaldab linnaelu valdkondade arengueesmärke aastaks 2030 ning üldiseid tegevussuundi nende eesmärkide saavutamiseks. Arengustrateegia on aluseks linna arengukavale ja valdkondlikele arengukavadele, kus on juba detailsemalt kirjas konkreetsed tegevused lähiaastateks ning üldplaneeringule, kus määratletakse linnaruumi arenguvõimalused.

Arengustrateegiaga saab kuni 26. veebruarini tutvuda Tartu infokeskuses (raekoja I korrusel), linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees (Raekoja plats 3, III korrus) ja Tartu linna veebilehel http://www.tartu.ee/2030.

Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil soovijail võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palutakse saata hiljemalt 26. veebruariks kas kirjalikult Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonda (Raekoja plats 3, 51003 Tartu), e-posti aadressil Lpmko@raad.tartu.ee või jätta ettepanek Tartu kodulehele http://www.tartu.ee/2030. Ettepanekule tuleb lisada ka esitaja kontaktandmed.

Laekunud ettepanekute arvestamist arutatakse pärast avalikku väljapanekut nii linnavalitsuses kui linnavolikogus ning enne lõpliku otsuse tegemist korraldatakse avalik arutelu, kus ettepanekute tegijatel ja teistel huvilistel on võimalus laekunud ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta esitada täiendavaid argumente. Info avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse Tartu kodulehel pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Ettepanekute esitajaid teavitatakse avaliku arutelu toimumisest individuaalselt.


   19 Veebruar 2015