www.vnl.ee

Justiitsministeerium: rajatiste hüvitamise korraga on kiire

Justiitsministeerium leiab, et majandusministeerium peab riigikohtu otsusest tulenevad probleemid maaomanikele tehnorajatiste eest kompensatsiooni maksmisel kiiresti lahendama.

Justiitsministeeriumi pressitalitus vastas BNS-ile, et kehtivas õiguses peab tingimata olema põhiseadusega kooskõlas olev regulatsioon selle kohta, millal ja kuhu tehnovõrke ehitada tohib ning mis tingimustel ja millise tasu eest maaomanik seda taluma peab. Praegu vastav kord puudub.

"Justiitsministeerium on korduvalt juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tähelepanu sellele, et kuna küsimus kuulub nende valitsemisalasse, on just nende ülesanne vajalik eelnõu koostada," vahendas pressiesindaja ministeeriumi seisukohta.

Justiitsministeerium nentis, et kahjuks ei ole eelnõu praeguseks valminud ja niivõrd olulises valdkonnas on tekkinud õiguslik vaakum. "See, et tehnovõrkude eest maaomanikule makstav tasu on kindlaks määramata, võib hakata mõjutama võrguteenuste hinda, lisaks võib see seada ohtu ka võrguteenuste osutamise vajalikus ulatuses," leiavad justiitsministeeriumi esindajad.

Riigikohus tunnistas tänavu 30. aprillil kehtetuks asjaõigusseaduse rakendamise seaduse punktid, mis ei lubanud küsida enne 1999. aasta 1. aprilli ehitatud tehnorajatiste eest hüvitist kuni 2009. aastani.

Kuna otsus puudutab ainuüksi Eesti Energia puhul ligi 180.000 kinnistuomanikku, andis riigikohus seadusandjale uue ja õiglase korra väljatöötamiseks kuus kuud aega.

Postimees kirjutas kolmapäeval, et maaomanikud saavad seoses sellega 1. novembrist alates oma maal asuvate elektri- ja sideliinide ning gaasi- ja veetorustiku eest kompensatsiooni. Infrastruktuurifirmade poolt makstavate hüvitiste kogusumma võib ajalehe andmeil küündida sadadesse miljonitesse.

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse täitemetluse seadustiku muutmise seaduse nime kandev eelnõu pole veel majandusministeeriumist teistesse valitsusasutustesse kooskõlastusringile läinud.

Eelnõu praeguse variandi järgi võivad maaomanikud, kelle maalt tehniline infrastruktuur läbi läheb, küsida selle alla jääva maa eest hüvitist. Kompensatsiooni suurus sõltub maa suurusest, selle maksustamise hinnast ja sihtotstarbest. Elamumaa eest saadav hüvitis erineb põllumaa omast.  BNS   04 November 2004