www.vnl.ee

Tallinna Halduskohus: Maksuamet rikkus maksukorralduse seadust ning Indrek Mandre, Rein L. Palipea ja ABTG põhiõigusi

Tallinna Halduskohus rahuldas Indrek Mandre, Rein-Lembit Palipea ja AS Adonis Baltic Timber Group (ABTG) kaebused maksu- ja tolliameti vastu.

Kohus tunnistas õigusvastaseks maksu- ja tolliameti poolt 31.mail 2004.a. uudisteagentuuri BNS vahendusel pressiteates Indrek Mandre, Rein-Lembit Palipea ja ABTG kohta teabe avalikustamise. Nimetatud pressiteade avaldati ka enamuse suuremate päevalehtede poolt.

Kohus leidis, et pressiteatega loodi Indrek Mandrest ja Rein-Lembit Palipeast avalikkusele kujutlus kui kurjategijatest, mis on vastuolus süütuse presumptsiooniga ja kahjustab isikute mainet.

Kohus nõustus kaebajatega ka selles, et maksuhaldur rikkus maksukorralduse seaduse §-ga 26 kaitstud maksusaladuse loata avaldamisest hoidumise kohustust. Kohus viitas ka Tallinna Ringkonnakohtu 2. juuli 2004.a. otsusele, millega on maksuameti, maksuameti peadirektori ja maksuameti juriidilise osakonna juhataja poolt ABTG suhtes maksusaladuse seadusesätte rikkumine ka juba varem tuvastatud.

Kohus leidis ka, et maksuameti õigusvastane toiming rikkus põhiseaduse § 14 ja riivas põhiseaduse §-ga 17 sätestatud isiku õigust heale nimele ehk mainele.

Kohus märkis ära ka maksuameti väite, et pressiteate avaldamise tingis avalikkuse äärmiselt intensiivne huvi ABTG vastu, millise väite tunnistas valeks kohtuistungil tunnistusi andnud maksuameti pressiesindaja Aivar Pau. Selle valeks osutunud väite esitasid kohtule kirjalikult maksu- ja tolliameti peadirektor Aivar Rehe ning suuliselt ameti juriidilise osakonna juhataja Maret Ambur. Kohtuistungil põhjendas Maret Ambur õigusvastase toimingu tegemist täiendavalt ka väitega, et teabe avaldamist tingis ka asjaolu, et maksuameti poole pöörduti kõrgemalt poolt.

Kohtuotsus jõustub 30 päeva möödudes kui sama tähtaja jooksul ei esitata apellatsioonkaebust Tallinna Ringkonnakohtule.http://www.mandre.ee/uudised.htm


   11 November 2004