www.vnl.ee

Viljandi maavanem tahab Järvamaa valda oma maakonda

Viljandi maavanem Kalle Küttis tegi regionaalminister Jaan Õunapuule ettepaneku moodustada ekspertkomisjon, kes põhjalikult uuriks ja hindaks Järvamaa Kabala valla ühinemisvariante.

Maavalitsuse pressiesindaja meenutas, et valitsuse poolt esitatud ühinemispiirkondade nimekirjas on ühe variandina ette nähtud Kabala valla ühinemine Viljandimaa Võhma linna ja Kõo vallaga.

"Pean seda ainuõigeks ega saa kuidagi nõustuda Kabala vallavolikogu otsusega see variant kõrvale lükata," kinnitas maavanem. "Oleme Viljandimaal väga põhjalikult analüüsinud kõiki vabariigi valitsuse poolt esitatud ühinemisvariante ja jääme selle juurde, et Kabala peaks ühinema Võhma ja Kõo omavalitsusega."

Küttis märkis kirjas Õunapuule, et Kabala on ajalooliselt olnud Pilistvere kihelkond. Regionaalpoliitiliselt moodustaksid kolm võrdset omavalitsust ühinemisel ühe tugeva ja jätkusuutliku omavalitsusüksuse.

Maavanem nentis ka, et Võhma kui keskus vajab arenguks tagamaad. Samuti on Võhma Kabalale lähim keskus, kus kodanikule on kõige odavamalt ning kiiremini kättesaadavad avalikud teenused.

"Kui Kabala ei ühine Võhma ja Kõoga, siis jätkavad kaks nõrka omavalitsust ja see soodustab riigi regionaalset ebastabiilsust," kinnitas Küttis. "Ning mis kõige tähtsam - ka vallarahvas soovib ühinemist Võhmaga."

Küttis viitas kodanike pöördumistele tema poole ning valitsusele saadetud ligi 300 allkirjaga kirja, kus kinnitatakse oma poolehoidu Võhmaga ühinemisele.

"Olen üritanud leida oma meeskonnaga põhjendust, miks Kabala peaks ühinema Türi suunas ja ma ei ole ühtki tõsiseltvõetavat argumenti leidnud peale selle, et Nõukogude Liidus kunagi see oli nii," lisas maavanem. "Eesti tulevikku määravad otsused ei tohi lähtuda kitsa sotsiaalse grupi huvist."

Küttis tegi Õunapuule ettepaneku moodustada ekspertkomisjon, kes väga põhjalikult hindaks tekkinud olukorda ja aitaks leida lahenduse, mis oleks põhjendatud ja lähtuks Eesti riigi jätkusuutlikust arengust ning sotsiaalselt õiglusest.

Viimasel ajal on olnud mitu samalaadset pöördumist seoses Kabala tulevikuga.

Vaidlust Pilistvere kihelkonna ümber on elavdanud kava moodustada Lõuna-Järvamaa suurvald, kuhu kuuluksid Türi linn ja vald ning Oisu ja Kabala vald.

Vastava ettepaneku tegi märtsis Türi linnavolikogu, kes kutsus ühinema ka Rapla maakonna Käru valda. Käru volikogu lükkas ettepaneku mais üksmeelselt tagasi, teistes omavalitsustes on ühinemist toetatud.

Kuigi Kabalas toetas liitumist Türiga seitse ning ühinemist Pilistvere kihelkonna omavalitsustega neli volinikku, pole vaidlused lõppenud.

Volikogu otsusega rahulolematud elanikud saatsid Partsile, Õunapuule ja Kabala volikogule pöördumise, milles toetasid Kabala liitumist endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. Pöördumisel on 286 allkirja.

Rahulolematud on viidanud sellele, et Kabalas septembris toimunud rahvaküsitlusel toetas Türiga ühinemist vaid kaks inimest rohkem kui ühinemist Pilistvere suunal.  BNS   19 November 2004