www.vnl.ee

Nõukogu tahab Tartu ülikooli uut seadust

Reedel koos olnud Tartu ülikooli nõukogu tegi mitu ettepanekut Eesti kõrgharidusmaastiku korrastamiseks, oma seisukohtade kujundamisel lähtus nõukogu Tartu ülikooli rollist rahvusülikoolina.

Ühe ettepanekuna pakkus nõukogu välja Tartu ülikooli seaduse uue versiooni võimalikult kiiret vastuvõtmist riigikogus. Nõukogu hinnangul peaks seaduses olema selgelt ja arusaadavalt sätestatud Tartu ülikooli kui rahvusülikooli ülesanded ja kohustused ning nende kohustuste rahastamise alused.

Nõukogu teatas, et peab oluliseks avalike ülikoolide koostöö laiendamist ja süvendamist, ühendades ülikoolide tugevused mõistliku tööjaotuse kaudu Eesti ülikoolihariduse konkurentsivõime suurendamise nimel.

Ühtlasi tervitas Tartu ülikool rektorite nõukogu algatust sõlmida avalike ülikoolide vahel koostöökokkulepe, mis kuuluks heakskiitmisele kõikide ülikoolide nõukogudes, teatas ülikooli avalikussuhete juht BNS-ile.

Nõukogu tegi ka asjast huvitatud partneritele ettepaneku luua ühine uurimisasutus, mille ülesanne oleks tagada vajalike uuringute läbiviimine ja oskusteabe koondamine Eesti regioonide tasakaalustatud sotsiaal-majandusliku arengu kindlustamiseks.

"Tartu ülikool toetab jätkuvalt kõiki jõupingutusi akadeemiliste ja materiaalsete ressursside koondamisel, mis on suunatud peamise eesmärgi saavutamisele - Eesti kõrghariduse kvaliteedi ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele," teatas nõukogu. "Ressursside koondamise aluseks peab olema akadeemiline kvaliteet ja tulemuslikkus."

Nõukogu hinnangul peab kavandatavate muudatuste ettevalmistamine ja arutelu kõigil etappidel, olgu siis ministeeriumides, valitsuses või riigikogus, tuginema tegeliku olukorra ja võimaluste ning otsuste võimalike mõjude igakülgsele analüüsile. Seejuures tuleb ära kuulata osapoolte argumenteeritud seisukohad ning arutelu peab olema suunatud kogu Eesti tegelike vajaduste rahuldamisele.

"Eesti vajab ülikooliharidust, mis toetub rahvusvahelisel tasemel teaduslikule uurimistööle, kuna vaid sellisena suudab see tagada Eesti majanduslike ja kultuuriliste vajaduste rahuldamise," leidis nõukogu.

Tartu ülikooli nõukogu tõdes, et kõigil Eesti avalikel ülikoolidel on ajalooliselt välja kujunenud ja Eestile oluline roll. "Tartu ülikool tunnistab ja toetab Tallinna pedagoogikaülikooli jõupingutusi oma konkurentsivõime tõstmisel, sealhulgas kava liita endaga Ajaloo Instituut, Eesti Humanitaarinstituut ja mõned teised riigi- ja erakõrgkoolid," teatas nõukogu.

Mõistes Tallinna pedagoogikaülikooli soovi nime muuta toetas nõukogu avalikke ülikoole esindava rektorite nõukogu konsensuslikku otsust pidada sobivaimaks nimeks Tallinna linnaülikooli.  BNS   26 November 2004