www.vnl.ee

Justiitsministeeriumi nädala eelinfo

Esmaspäev, 2.oktoober

Alguse sai kriisireguleerimise kompleksõppus PANDORA 2006. Ühe osana sellest
toimus õppus Tallinna Vanglas, kus kontrolliti justiitsministeeriumi
hädaolukorra lahendamise kava ning vangla kriisimeeskonna ja meditsiinipersonali
tegevust kriisiolukorras.

Teisipäev, 3. oktoober

Kell 14.00 toimub Sausti mõisas justiits- ja siseministri korraline kohtumine,
kus osalevad justiitsminister Rein Lang, kantsler Jüri Pihl, asekantsler Martin
Hirvoja, karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Saale Laos, riigi
peaprokurör Norman Aas, juhtiv riigiprokurör Margus Kurm ja EKEB-i direktor
Üllar Lanno ning ministri nõunik Hanno Pevkur. Kohtumisel arutatakse KEKK-i ja
EKEB-i ühendamist, kuritegevuse vastase võitluse prioriteetide täitmist ja
organiseeritud kuritegevust vanglates.

Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub algusega kell 09.00 justiitsministeeriumi
suures saalis, aadressil Tõnismägi 5a. Seekordsel istungil käsitletakse
liikluses joobes sõidukijuhtimise vähendamise temaatikat.

Neljapäev, 5. oktoober

Minister Rein Lang osaleb 5.- 6.10.2006. a toimuval Justiits- ja siseasjade
nõukogul Luksemburgis. Arutatakse nn vangide vahetuse raamotsuse eelnõu,
intellektuaalomandi õiguste kaitsmist ELis kriminaalõiguse teel ja nõukogu
raamotsuse, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahel süüdimõistvate
kohtuotsuste arvesse võtmist uue kriminaalmenetluse korral, eelnõu. Ministritele
antakse ülevaade Euroopa Põhiõiguste ameti loomise hetkeseisust ning edasistest
sammudest Haagi programmi ülevaatamisel.

Vabariigi Valitsus peab 5. oktoobril oma väljasõiduistungi Tartu kohtumajas.

________________________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee <mailto:mart.siilivask@just.ee>


   02 Oktoober 2006