www.vnl.ee

Pikendatakse ajutisi kaitsemeetmeid Natura 2000 aladel

Riigikogu võttis vastu looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mille alusel pikendatakse majandustegevuse ajutisi piiranguid e. kaitsemeetmeid aladel, mis asuvad väljaspool olemasolevaid kaitsealasid, kuid kuuluvad Natura 2000 võrgustikku.

Sellega loodi võimalus pikendada ajutisi kaitsemeetmeid kuni kaitsekorra kehtestamiseni või selle kehtetuks tunnistamiseni, kuid mitte kauemaks kui 1. maiks 2007.a. See annab maaomanikele garantii, et isegi kui haldusorgan ei võta ette samme kaitsekorra kehtetuks tunnistamiseks, ei jää ajutised kaitsemeetmed alatiseks kehtima.

Kui seaduse muudatust poleks tehtud, võinuks tekkida olukord, kus Natura 2000 alal määratud elupaigatüüp või liik satuks ohtu hoolimatu ja piiramatu majandustegevuse tulemusena.

Ajutiste kaitsemeetmetega alad moodustati eesmärgiga tagada väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel esinevate kaitstavate loomade, lindude ja taimede elupaikade või elupaigatüüpide säilimine üheks aastaks.


Seaduse rakendamine ei too kaasa otseseid lisakulutusi.


   22 Aprill 2005