www.vnl.ee

Ikaldustoetuste saamiseks tuleb PRIAle esitada taotlus

Kui Riigikogu võtab vastu lisaeelarve seaduse ja PRIAle eraldatakse ikalduskahjude hüvitamiseks 30 miljonit krooni, kuulutatakse välja taotluste vastuvõtt.

Taotlust on õigustatud esitama need põllumajandustootjad, kes kasvatasid looduskahju piirkonnas kartulit, köögivilja, puuvilja või marju ning esitasid õigeaegselt kahjuteatise.

Kartuli ja köögivilja kahjude kompenseerimist pidas looduskahjude hindamise komisjon vajalikuks kasvuperioodil suurima sademete hulgaga piirkondade tootjatele: Harju, Rapla, Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakondadest. Kartuli- ja köögiviljakasvatajatele tekkinud looduskahju arvestuslik summa on 45 miljonit krooni.

Marjade ja puuvilja kasvatajatele tekkinud looduskahju moodustab Harju, Hiiu, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas arvestuslikult kokku 15,8 miljonit krooni. Marja- ja puuvilja kasvatajatele tekitatud kahju osas on lähtutud nimetatud kultuuride õitsemise ajal (maikuus) aset leidnud öökülmadest.

Kuna esmase arvestuse alusel oli kahju 60,8 mln kr ja lisaeelarve eelnõus on ette nähtud 30 mln kr, siis kuulub hüvitamisele kuni pool arvestuslikust kahjust.

Põllumajandusministri käskkirjaga moodustati möödunud aastal kõikides maakondades looduskahju hindamise eksperttöörühmad. Töörühmadesse kuulusid maakondade maaparandusbüroode juhid, Taimetoodangu Inspektsiooni kohalike büroode spetsialistid ja tootjaühenduste esindajad.

Komisjon lähtus oma ettepanekutes looduskahju piirkonnaks kuulutamises kolmest tegurist: meteoroloogiliselt tõendatud erakorraliselt ebasoodsad ilmastikutingimused; põllumajandustootjate poolt esitatud looduskahju teatised üle 30% saagikahju kohta; kohapealse kontrolli kinnitus teatistel.


Diana Kõmmus


   27 September 2005