www.vnl.ee

Seaduse täiendus võimaldab külal liituda naaberomavalitsusega

Täna, 15. detsembril, kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse (ETHS), mis sätestab asustusüksuse võimaluse lahkuda omavalitsusüksusest ning liituda mõne teise valla, linna või külaga.

"Seaduse muudatus aitab elavdada kohaliku elanikkonna initsiatiivi piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamisel, soodustada külaliikumist ja elutegevust maapiirkondades, samuti aidata kaasa avalike teenuste osutamise kättesaadavusele. Piirkonna elanikud saavad võimaluse parandada lähtuvalt enda nägemusest ja senistest kogemustest oma elutingimusi," ütles Jaan Õunapuu.

Praegu kehtiv ETHS võimaldab kohaliku omavalitsuse üksustel liituda ja jaguneda kohaliku omavalitsuse volikogu nõusolekul.


Täna valitsuses heaks kiidetud seaduse muudatus võimaldab algatada haldusüksuse piiride muutmise elanike enda initsiatiivil. Muudatuse kohaselt on antud territooriumi elanikel, kes moodustavad üle 50 % hääleõiguslikest elanikest, õigus esitada ettepanek kõikidele asjaomastele volikogudele piiride muutmise algatamiseks territooriumiosa üleandmisega.


Kui omavalitsuse volikogu ei aktsepteeri elanike soovi ja ei algata vastavat menetlust, siis on õigus menetlust algatada kas maavanema või siseministeeriumi ettepanekul või Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Kärt Einlo
Pressinõunik


   15 Detsember 2005