www.vnl.ee

Eetikanõukogu: ametnik peab erialases kõrvaltegevuses vältima huvide konflikti

Ametnik peab erialases kõrvaltegevuses vältima huvide konflikti lähtudes avaliku teenistuse eetikakoodeksist ja asjakohastest eetilisi põhimõtteid reguleerivatest seadustest. Sellisele seisukohale jõudis ametnikueetika nõukogu, andes hinnangu valla õigusnõuniku kõrvaltegevuse kohta oma õigusbüroos.

“Eetikanõukogu tegevuse üks oluline ülesanne on anda soovituslik hinnang, kas ametnike seadusega otseselt reguleerimata tegevused on kooskõlas avaliku teenistuse väärtusega,” ütles nõukogu esimees Heiki Sibul. „Eesmärk on kaasa aidata ametnike eetika-alase teadlikkuse tõstmisele ja avaliku teenistuse väärtuste teadvustamisele.“

Konkreetse juhtumi puhul pööras eetikanõukogu tähelepanu kolmele aspektile: kõrvaltegevuse kooskõla valla tegevuse eesmärkidega, kõrvaltegevuse ja ametnikutöö rollikonflikti olemasolu ning kõrvaltegevuse mõju ametiasutuse mainele. Ametniku tööväliste rollide sh kõrvaltegevuste puhul on oluline hinnata nende vahetut ja otsest kokkupuudet ning mõju ametnikutööle.

Eetikanõukogu seisukoht on, et olukorras, kus valla õigusnõunik esindab kasvõi piiratud aja ja toimingute puhul kohtuvaidluses õigusbüroo kaudu klienti valla territooriumil asuva kinnistu kasutamise küsimuses, tekib vastuolu avaliku teenistuse eetika põhimõtetega - täpsemalt valla tahte erapooletu elluviimise, objektiivsuse ja väärikuse põhimõtetega. Õigusbüroo kaudu konkreetse valla tegevusega seotud küsimustes nõustamine toob kaasa pideva rollikonflikti ning loob ohu nii avaliku teenistuse seaduse teenistuskohustuste ning korruptsioonivastase seaduse keeldude ja piirangute rikkumiseks (nt siseteabe, ametiseisundi või mõju korruptiivne tarvitamine, toimingupiirangute rikkumine) kui ka teatud asjaolude olemasolul mõjuvõimuga kauplemise, pistise ja altkäemaksu kuriteokoosseisude tekkimiseks.

Eetikanõukogu seisukoha aluseks on kodaniku esitatud pöördumine, milles paluti anda hinnang valla õigusnõuniku kõrvaltegevusele oma õigusbüroo kaudu tsiviilkohtuvaidluses osapoole esindamisega kaasneda võiva huvide kohta. Eetikanõukogu seisukoha terviktekst on avaldatud avaliku teenistuse veebilehel.

Üksikjuhtumite puhul analüüsib nõukogu käitumisviisi kooskõla avaliku teenistuse väärtustega. Konkreetsele isikule annab hinnangu ja võimalike sanktsioonide vajaduse otsustab ametiasutus, kus ametnik töötab.

Ametnikueetika nõukogu on rahandusministeeriumi juures tegutsev sõltumatu valitsuskomisjon, kelle ülesandeks on ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamine. Eetikanõukogu annab asutustele ja ametnikele ametnikueetika küsimustes nõu ning suunab eetikavaldkonna strateegilist arendamist.


   14 Aprill 2014