Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kuulutas välja seaduse

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus, 8 detsembril 2004

Vabariigi President kuulutas välja seaduse

President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada
välja Riigikogus 20. juulil vastu võetud ''Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi
omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seadus'', mille põhiseadusega
vastavuse kontrollimiseks oli Vabariigi President põhiseaduse § 107 alusel
esitanud taotluse Riigikohtule.

Vastava taotluse esitamisel leidis Vabariigi President, et seaduse
muudatusega ette nähtud vähem kui kahekuuline periood 1. septembrini 2004
oli liiga lühike aeg selleks, et normiadressaadid - nii kohalikud
omavalitsused kui tagastatud elamute omanikud ja üürilepingu alusel eluruume
kasutavad üürnikud - saaks oma tegevuse uutes oludes ümber korraldada.

Presidendi taotluses on viidatud, et seadusega loodud kitsendused omandile
on kehtivas õiguses käesoleval ajal ebaproportsionaalne meede ning sellega
on eluruumide omanikud seatud ebavõrdsesse olukorda. Samas aga juhtis
riigipea tähelepanu sellele, et seaduse vastuvõtmisel ei ole selle
võimalikud mõjud leidnud igakülgset hindamist ning et seaduse rakendumisel
ei taga kehtiv sotsiaalhoolekande süsteem täiel määral õigust eluasemele,
mille tagamist käsitleb põhiseaduse § 14.

Riigikohus ei tuvastanud oma otsuses, et põhiseadusega oleks vastuolus
Elamuseaduse selle sätte kehtetuks tunnistamine, mis andis kohaliku
omavalitsuse volikogudele võimaluse kehtestada üüri piirmäärad tagastatud
eluruumide suhtes. Otsuse kohaselt on tagastatud elamute üürnikele jäetud
piisav aeg toimingute tegemiseks, mis on vajalikud elu ümberkorraldamiseks
muutunud oludes.

Käsitledes üürniku ja üürileandja vahelisi õiguslikke suhteid, pidas
Riigikohus kehtivas õiguses loodud kaitsemeetmeid üüri kohese ja ülemäärase
tõstmise vastu piisavateks.

Oma otsuses selgitas Riigikohus, et seadus jõustub üldises korras, s.t.
kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, mitte aga 1. septembril
2004 (nagu see on sätestatud Riigikogus vastu võetud seaduses).

Vabariigi President ütles täna, et Riigikohtu otsus annab erimeelsustele
Elamuseaduse rakendamise ühes õiguslikus küsimuses argumenteeritud vastuse.
”Lahenduste leidmine omandireformi läbiviimise käigus kogunenud tõsistele
probleemidele eeldab eelseisvatel aastatel riigilt ja kohalikelt
omavalitsustelt head tahet ja tõsist koostööd. Vastutuse kodanike
põhiõiguste ja vabaduste tagamisel paneb põhiseadus võrdselt nii
seadusandlikule, täidesaatvale ja kohtuvõimule kui kohalikule
omavalitsusele,” lisas riigipea.

Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
08 Detsember 2004
  Kommentaarid