Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Sonda kaevelubade taotlused on korrektsed

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
23. august 2005

Sonda kaevelubade taotlused on korrektsed

Täna, 23. augustil ilmunud sotsiaaldemokraatide teates on sees olulised
vead Keskkonnaministeeriumi tegevuse kohta. Ekslikult väidetakse, et
ministeerium võttis kiirustades menetlusse Merko Kaevanduste kaeveloa
taotluse, mille dokumendid olid puudulikud. Lisaks esineb teates teisigi
olulisi vigu.

Keskkonnaministeeriumisse saabus OÜ Merko kaevandused maavara
kaevandamise loa taotlus Sonda uuringuväljale 31. märtsil. Vastavalt
haldusmenetluse seaduse paragrahv 15 lõikele 1 on haldusorgan kohustatud
talle esitatud taotluse vastu võtma, sõltumata selle puudustest. Lõige 2
lubab puuduse tähtaegsel kõrvaldamisel taotluse tähtaegselt esitatuks
lugeda. Kõnealuses taotluses oli eksitud omavalitsusega, kus mäeeraldis
asub. Samas oli graafilisel lisal mäeeraldise asukoht näidatud
korrektselt, seega võeti taotlus menetlusse. OÜ Merko Kaevandused
toimetas parandatud taotluse lehed Keskkonnaministeeriumisse omal
algatusel. Ametlikesse Teadaannetesse saadeti vastav parandus 2. mail
2005.

Puuduvaid Maidla ja Rägavere valla õiendeid kinnisasja omanike kohta ei
saa samuti lugeda oluliseks puuduseks. Esitatud taotlus ei puuduta
esialgu ühtegi kinnisasja omanikku, sest tegemist on allmaakaevandusega
ja loa taotlemise ajal ei ole veel teada, milliseid kinnisasju rajatav
kaevandus puudutab, kuhu tulevad nn tuulutus*ahtid ja muud maavara
kaevandamiseks vajalikud hooned ning rajatised. Mäeeraldis on
teenindusmaa ja seega selguvad kaevandusega seotud kinnisasjade omanikud
kaevanduse projekteerimise käigus. Vajadusel võib ettevõte puuduvad
õiendid lisada menetluse käigus. Teenindamiseks vajalik teenindusmaa
määratakse enne kaevandamisloa välja andmist.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kaevandamisloa väljaandmise eelduseks
on omavalitsuse nõusolek. Vallal on õigus seada tingimused või edastada
Keskkonnaministeeriumile selge eitav seisukoht.,. Omavalitsuste
vastavasisulisi seisukohti praeguse seisuga Keskkonnaministeeriumisse
laekunud pole. Kui omavalitsus loa andmisega ei nõustuks, oleks luba
võimalik anda vaid Vabariigi Valitsuse nõusolekuga, kes arvestab
otsuse tegemisel kõikide asjaoludega, sealhulgas ka omavalitsuste
seisukohtadega.

Mis puudutab uuringuala varude passiivseks kuulutamist, siis vastavalt
maapõueseadusele saab varu tunnistada passiivseks, kui selle kasutamine
ei ole keskkonnakaitseliselt võimalik või puudub vastav tehnoloogia,
kuid mis võib tulevikus osutada kasutuskõlblikuks. See, kas konkreetse
varu kasutamine on või ei ole keskkonnakaitseliselt võimalik, peab
selguma vastava keskkonnamõju hindamise käigus. Kui see mõju tõesti
esineb terve uuringuvälja piires, siis tuleb varu ümber hinnata. Igal
juhul peab ümberhindamise aluseks olema vastav uuring. Praeguse seisuga
selleks praktiliselt tõestatud alust pole.

Lisainfo:

Rein Raudsep
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja
tehnoloogia osakonna juhataja
Tel 6262971


Lugupidamisega,

Mart Siilivask
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2811
GSM 523 8402
Mail mart.siilivask@envir.ee
24 August 2005
  Kommentaarid