Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Loavabadel sagedustel jätkub teenuse pakkumine

Teede- ja sideministeerium teeb ettepaneku muuta Vabariigi Valitsuse 04.12.2000 määrust nr.398 "Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamise nõuded" selliselt, et ka edaspidi oleks võimalik loavabadel sagedustel jätkata üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse pakkumist.

Ministeeriumide vahelisele kooskõlastusringile saadetud ettepaneku sisuks on: tunnistada kehtetuks määruse paragrahvi 5 lõige 1, mis sätestas, et üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks tohib kasutada vaid primaarseid sagedusi. Seoses sellega täiendatakse ka määrust nõuetega andesideteenuse osutamisele. Samuti kaotab kehtivuse paragrahvi 35 lõige 3, mis sätestas, et operaator, kelle võrgus kasutatakse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks sekundaarseks kasutuseks mõeldud
raadiosagedusi, peab üle minema primaarseks kasutuseks mõeldud sagedustele hiljemalt 1. jaanuaril 2003. a. Edaspidi tuleks andmesideteenuse osutamisel sõlmida tarbijaga leping vastavalt "Telekommunikatsiooniseaduse" paragrahvile 26. Andmesideteenuse osutaja on kohustatud osutatava teenuse kirjelduses ja liitumislepingus märkima minimaalse tarbijale reserveeritud andmeedastuskiiruse.

Andmesideteenuse osutamisel tuleb teenuse osutamisega seotud andmeid säilitada minimaalselt ühe aasta jooksul, arvates toimingu toimumisest, kui seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega ei ole sätestatud teist tähtaega.

Analüüsimaks loavabadel sagedustel teenuse pakkumisega seonduvaid küsimusi tegutses Teede- ja Sideministeeriumi juures ekspertkomisjon, milles oli kaasatud eksperte nii ministeeriumist kui Sideametist, aga ka telekommunikatsiooni- ning andmesideteenuse pakkumisega tegelevate ettevõtete esindajaid. Teede- ja sideministeeriumi ettepanek, anda võimalus loavabadel sagedustel üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse pakkumise jätkamiseks, tugines eelmainitud ekspertkomisjoni töötulemustel.
29 Oktoober 2001
  Kommentaarid