Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal „Ohutu lähe!“

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal „Ohutu lähe!“23.–27. oktoobrini on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides töötervishoiu ja –ohutuse nädal. Seekordne nädal on pühendatud noortele inimestele, et tagada nende tööelu ohutu ja tervislik algus.Töötervishoiu ja –ohutuse nädal on pühendatud noortele, sest nendega esineb tööõnnetusi sagedamini kui vanemate töötajatega. Selle põhjused on muuhulgas koolituse, kogemuste ning töötervishoiu ja –ohutusealaste teadmiste puudumine, füüsiline ja vaimne ebaküpsus. Tööandjad ei pruugi olla teadlikud, et noored on teistest töötajatest rohkem ohustatud ning võivad anda noortele tööülesandeid, mis neile ei sobi.Euroopas on 18–24-aastastel 50% suurem tõenäosus sattuda tööõnnetusse kui kogenumatel töötajatel. Ühe Kanada uuringu kohaselt saavad noored, väheste kogemustega töötajad viis korda suurema tõenäosusega vigastada oma töölepingu esimese nelja nädala jooksul kui teised töötajad. Noortöötajaid ohustavad ka aeglasemalt kulgevate kutsehaigustega kaasnevad probleemid.Euroopa Liidu statistika kohaselt teevad noorimasse vanuserühma kuuluvad töötajad (15–24-aastased) kõige enam füüsilist pingutust nõudvat tööd. Kiire ja pingeliste tähtaegadega tööga on peamiselt hõivatud samuti noored töötajad. Noored peavad keskmisest enam tegema korduvliigutustega tööd ja lühikesi korduvaid toiminguid ning puutuvad tööl enam kokku äärmuslike temperatuuridega. Samuti töötavad noored suurema tõenäosusega müra- ja vibratsioonirohkes keskkonnas.Noored on eriline riskirühm, sest neil puuduvad kogemused, vastav väljaõpe ja teadmised. Nad vajavad head nõu, teavet ja järelevalvet ning sobivat, turvalist ja tervisesõbralikku tööd. Alla 18-aastaste töötajate (sh kutseharidust omandavate, praktikat läbivate ja juhutöid tegevate õpilaste) kohta kehtivad rangemad

eeskirjad, mis sätestavad piirangud nende ohtlikule tööle rakendamisele ja lubatud töötundidele.Igas töökohas peaks olema hea töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem, mis kaitseb kõiki töötajaid. Selle süsteemi raames tuleks erilist tähelepanu pöörata noorte ja algajate haavatavusele.Tööandjate kohustused töötajate ees – sõltumata vanusest – on järgmised:

• ohtude tuvastamine ja riskihindamise korraldamine. See peaks lisaks täistööajaga töötavatele noortele hõlmama ka igasugust juhutööd tegevaid noori (nt nädalalõppudeks ja koolivaheaegadeks abiks palgatud noored või kutseharidust omandavad ja praktikal olevad

õpilased);

• riskihindamise põhjal tööohutuse ja töötervishoiu meetmete korraldamine; see hõlmab noorte ja äsjavärvatud töötajate eriettevalmistust ning vastavaid kokkuleppeid

tööjõuvahendusettevõtetega, praktikakorraldajatega, kutseharidusasutustega jne;

• vajaliku tugisüsteemi pakkumine (sh järelevalve korraldamine, kontrollimine, et järelevaatajatel oleks oma ülesannete täitmiseks piisavalt aega ja asjatundlikkust);

• erimeetmed enim ohustatud töötajate (sh noorte, äsjavärvatute) kaitsmiseks – näiteks ohtlike seadmete kasutamise keelamine;

• teabe jagamine võimalike riskide kohta, millega noored oma töös kokku võivad puutuda, ning ennetavate meetmete kohta;

• noorte värbamisel, ametikoha vahetamisel või töökohas asetleidvate muudatuste järel piisava koolituse, juhendamise ja teabe pakkumine;

• eriti haavatavate rühmade kaitsmine (sh erivajadustega noored töötajad);

• noorte ja nende esindajatega tööohutus- ja töötervishoiuküsimuste arutamine (sh noorte ettevalmistamine).Enne noorte töölerakendamist tuleb teha riskihindamine, mis hõlmab järgmisi valdkondi: töökoht, füüsilised, bioloogilised ja keemilised ained, töövahendid ja nende kasutamine, tööprotsessid, toimingud ja töökorraldus ning koolitus ja juhendamine.Üldiselt ei tohi alla 18-aastased täita tööülesandeid, mis:

• pole neile füüsiliselt või vaimselt jõukohased;

• nõuavad kokkupuutumist mürgiste või vähkitekitavate ainetega;

• hõlmavad kokkupuudet radiatsiooniga;

• hõlmavad kokkupuudet äärmise kuumuse, müra või vibratsiooniga;

• hõlmavad riske, mida nad tõenäoliselt kogemuste ja väljaõppe puudumise või ohu

alahindamise tõttu ei taju või ei oska ennetada.Alla 18- aastased, kuid vanemad kui põhikooli lõpetamise ealised võivad neid tööülesandeid täita ainult

erandjuhtudel, kui:

• selline töö on kutsehariduse omandamiseks hädavajalik;

• tööd tehakse kompetentse isiku järelevalve all;

• riskid on viidud madalaimale võimalikule tasemele.

Noored ei tohiks töötada tingimustes, kus kõigist rakendatud meetmetest hoolimata on risk väga suur.

Noorte töötajate töötundide arv on piiratud. Samuti võimaldatakse noortele enam puhkepause kui teistele

töötajatele ning tavaliselt ei tohi nad teha öötööd.„Ohutu lähe“ on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. aasta kampaania. Seda toetavad kõik ELi liikmes- ja kandidaatriigid ning EFTA riigid, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa ametiühingud, tööandjate ühendused, noorteorganisatsioonid ning haridussektor.Rohkem infot aadressil http://ew2006.osha.eu.int <http://ew2006.osha.eu.int/> .

Marika Raiski
meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
tel 6 269 323
mob 53 448 086
e-post: marika.raiski@sm.ee
25 Oktoober 2006
  Kommentaarid