Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI 45. NÄDALA EELINFO

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 45. nädala eelinfo

06.11.2006ESMASPÄEV

Esmaspäeval, 6. novembril kohtub minister Edgar Savisaar Poola majandusministri Piotr G. Wozniakiga.

Esmaspäeval, 6. novembril osaleb Riigi Infosüsteemide osakonna IT arhitektuuri talituse peaspetsialist Urmas Raude Brüsselis programmi „Koosvõimelised Euroopa eRiigi teenused” (IDABC) tehnilise töögrupi istungil. Arutusele tulevad IDABC projektide vahetulemused ja planeeritakse 2007 aasta tegevusi.

Esmaspäeval, 6. novembril juhatab kütuse ja energiaturu talituse juhataja Ando Leppimann Stockholmis Basreci (Läänemere regiooni energeetikaalane koostööprogramm - Baltic Sea Region Energy Cooperatioon) bioenergia töögrupi koosolekut.

5.-6. novembril kohtuvad Vilniuses Eesti, Läti, Leedu ja Poola presidendid, arutamaks energeetika aktuaalseid probleeme. Eesti delegatsiooni koosseisus osaleb ka energeetikaosakonna juhataja Einari Kisel.

6.-7. novembril osaleb energiasäästu ja taastuvenergia talituse juhataja Madis Laaniste Brüsselis EL Nõukogu energeetika töörühma korralisel koosolekul.

6.-8. novembril toimub Stockholmis Basreci (Läänemere regiooni energeetikaalane koostööprogramm - Baltic Sea Region Energy Cooperatioon) vanemametnike koosolek, kus osaleb energeetikaosakonna nõunik Ell-Mari Koppel.


TEISIPÄEV

7.-8. novembril on minister Edgar Savisaar visiidil Iisraelis. Visiidi käigus osaleb Savisaar Iisraeli peaministri konverentsil, kohtub sideminister Arial Attias'e ja Ekspordi Instituudi peadirektor Ihiel Asia'ga ning külastab näitust "Telecom Israel 2006".

Teisipäeval, 7. novembril kell 13.00-15.00 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis töölubade taotlusprotsesside lihtsustamise töögrupi teine koosolek. Töögrupist võtavad osa erinevate ministeeriumite, nende allasutuste, Kaubandus- ja Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu ja Ametiühingute Keskliidu esindajad.

Teisipäeval, 7. novembril toimub Tallinnas, Reval hotellis Olümpia RAK seirekomisjoni VI koosolek, kus antakse ülevaade RAK seirekokkuvõttest seisuga 30.09.2006, struktuurifondide rakendamise hetkeseisust, toimunud hindamistest, audititest ja SF-alasest teavitusest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt osalevad transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler Nathan Tõnnisson ja välisvahendite osakonna juhataja asetäitja Tõnis Laks.

Teisipäeval, 7. novembril toimub EL Komisjoni poolt organiseeritud nõupidamine, millel antakse komisjoni poolne ülevaade liikmesriikide vastustest konsultatsioonidokumendile, mis hõlmab autotranspordi ametialale ja turule juurdepääsu reguleerivaid EL õigusakte. Nõupidamisel osaleb veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist Eda Rembel.

7.-9. novembrini osaleb raudteetalituse peaspetsialist Rein Lõokene Euroopa Raudteeagentuuri (European Railway Agency) 1520 mm laiusega raudteesüsteemi töögrupi koosolekul Vilniuses. Arutusele tulevad opereerimise reeglid, veeremi (kaubavagunid) registreerimise ja registri küsimused ning majanduslike põhjenduste alused koostalitluse tehniliste nõuete jaoks 1520 mm laiusega raudteevõrgustikul.


KOLMAPÄEV

Kolmapäeval, 8. novembril kell 15.00-18.00 toimub Teadus- ja Arendusnõukogu istung. Istungil käsitletakse teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia "Teadmistepõhine Eesti 2007-2013" rakendusplaani, mis on esitatud heakskiitmiseks Haridus- ja teadusministri poolt. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist osaleb tehnoloogia ja innovatsiooni talituse juhataja Tea Danilov.

8.–10. novembrini külastab Eestit Euroopa Komisjoni delegatsioon, et arutada Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ning valdkondlike rakenduskavade üle. Arutelu toimub Rahandusministeeriumis. Eesti esitab kommnetaarid ja teeb ettepanekud Euroopa Komisjoni poolt esitatud positsioonipaberile. Arutluse alla tulevad järgnevad teemavaldkonnad: teadus- ja arendustegevus (T&A), innovatsioon ja ettevõtlus; inimressursi arendamine; regionaalareng; keskkonnaalased tegevused, sh energeetika; ning transporditegevused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium juhib T&A, innovatsiooni ja ettevõtluse ning transporditegevuste arutelusid.


NELJAPÄEV

Neljapäeval, 9. novembril kell 16.00 osaleb minister Edgar Savisaar valitsuskabineti nõupidamisel.

9.-10. novembril toimub Tallinnas Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Vene Föderatsiooni Transpordiministeeriumi ühise transpordikomisjoni istung. Eesti delegatsiooni juhib transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler Nathan Tõnnisson ja Vene poolt aseminister Sergei Aristov. Kohtumise päevakorras on alljärgnevad teemad: Narva jõge ületava uue maanteesilla eeluuringu ettevalmistamine, Tallinna ja Peterburi vahelise raudtee- ja lennuliikluse avamise võimaluste selgitamine, Eesti ja Venemaa valitsustevahelise raudteeveoalase kokkuleppe ettevalmistamise käik, probleemid Tartu ja Staro˛inetsi vahelise laevaliikluse avamisel, Eesti ja Venemaa vaheliste maanteepiiripunktide läbilaske suurendamise võimalused.

9.-10. novembrini kogunevad ettevõtjad, teadlased, riigimehed ja visionäärid nii Eestist kui välismaalt Eesti Innovatsiooni Aastakonverentsil INNOESTONIA “Kaks korda suurem Eesti”, et panna ühiselt paika tee Eesti konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu tagamiseks. Konverents toimub Tallinna Ülikooli ruumides.


KONKURENTSIAMET

Reedel, 10. novembril osaleb kolmanda järelevalveosakonna nõuniku kt Triin Antsov Stockholmis Rootsi Konkurentsiameti korraldataval konverentsil „Informatsiooni jagamise poolt ja vastu”.

Maarja Uulits
nõuniku kt
Välissuhete ja informatsiooni osakond
Konkurentsiamet
tel:680 3937
e-mail: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee


LENNUAMET

Esmaspäeval, 6. novembril jõustuvad uued Euroopa Liidu lennundusjulgestusnõuded lennureisijatele.
Täiendavat infot uute julgestusnõuete kohta leiate Lennuameti veebilehelt www.ecaa.ee

Lennuameti kontaktandmed:
tel 6103589
ecaa@ecaa.ee


PATENDIAMET

Patendiameti peadirektor Matti Päts ja peadirektori I asetäitja Toomas Lumi osalevad 05.-09. novembril Hispaanias Alicantes Siseturu Ühtlustamise Ameti korraldataval 32. haldusnõukogu istungil, haldusnõukogu ja eelarve ühisistungil ja 30. eelarvekomitee istungil.

Eve Tammaru
Patendiamet
infoosakonna teabetalituse juhataja
627 7907


MAANTEEAMET

09.-10. novembril peetakse Balti Maanteeliidu juhatuse istung Lätis, Valmieras.
Osa võtavad balti riikide maanteeametite juhid liidu juhatuse liikmetega. Eestit esindavad peadirektor Riho Sõrmus, peadirektori asetäitja Koit Tsefels, nõunikud Aleksander Kaldas ja Jüri Riimaa. Toimub kolme riigi teedealane infovahetus.


Tiina Reismann
Peadirektori abi
6 119 369
GSM 50 50 358
Tiina.Reismann@mnt.ee

SIDEAMET

6.-24. novembrini toimub Türgis Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) täievoliline konverents, kus arutatakse telekommunikatsioonisektori üldise regulatsiooni küsimusi, organisatsiooni edasist arengut, eelarvet ja finantsplaane ning võetakse vastu vastavad otsused ja valitakse juhtorganid järgmiseks perioodiks.
Sideametit esindab Eesti delegatsioonis nõunik Arvo Rammus. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindab sideosakonna juhataja asetäitja Tõnu Nirk.

Marge Ensling
Klienditeeninduse juhataja
Sideamet
tel 693 1100


Täpsem info Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
avalike suhete osakonnalt:

Anu Hallik-Jürgenstein
Tel: 6 256 493
E-post: anu.hallik@mkm.ee

Anu Mõistlik
Tel: 625 6430
E-post: anu. <mailto:anu.moistlik@mkm.ee> moistlik@mkm.ee

Allan Kasesalu
tel: 625 64 28
e-post: allan.kasesalu@mkm.ee


Eelinfo edastas:
Maarja Põld
tel: 6 256 364
e-post: maarja.pold@mkm.ee


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ja tasakaalustatud arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse- ja ehituse, transpordi, liikluskorralduse, informaatika ja telekommunikatsiooni, postiside ja turismi valdkonnas. Samuti riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine ning ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused.
06 November 2006
  Kommentaarid