Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Venestamine integratsiooni varjus

Valitsus plaanib integratsiooni nime all venestusprogrammi


Eesti Rahvuslik Liikumine protesteerib resoluutselt rahvastikuminister
Paul-Erik Rummo juhtimisel välja töötatud ja valitsuselt heakskiidu
saanud integratsiooniprogrammi vastu, tegemist on jõhkra katsega asuda
eestlasi nende põlisel kodumaal taas venestama.

"Eesti ühiskonna integratsiooniprogramm" aastateks 2008-2013 ei too
kaasa mitte võõrrahvuste Eesti ühiskonda sulandamise vaid on kuritegelik
taganemine Eesti riikluse põhimõtetest. Tegemist on sovetliku
uusvenestamisprogrammiga, millega kavatsetakse hakata eestlasi sulandama
sisserändajatega, samal ajal on dokumenti sisse kirjutatud plaan
vähendada eestlaste osakaalu riigielu küsimuste otsustamisel.

Valitsuse programmis nähakse ette Eesti kodakondsuse massilist jagamist
okupatsioonikolonistidele, sellist käitumist nimetatakse "efektiivseks
naturaliseerimiseks", mille tulemuseks on "edukas integratsioon" ja
"mittekodanike arvu kiire vähenemine".

Integratsiooniprogrammi varjus tahetakse võtta kiirendatud korras
kodanikeks isikuid, kes ei ole olnud sellest siiani huvitatud, kes ei
taha täita seniseid tingimusi või kelle lojaalsus Eestile on kaheldav.
Näha edukas integratsioonis kodakondsuse andmist kõigile
võõramaalastele, on vastuolus terve mõistusega. Kui "efektiivse
naturaliseerimismeetodi tulemusena mittekodanike arv väheneb kiiresti",
siis täpselt sama kiiresti väheneb ka eestlastest kodanike osakaal ja
nende otsustamisõigus omaenda kodumaal. Kas see ongi eesmärk? Sisuliselt
on tegu Venemaa poolt nõutud ja Savisaare propageeritud kodakondsuse
nullvariandi rakendamisega "eduka" integratsiooni nime all. Eriti
hirmuäratav on selline perspektiiv valitsusringkondade poolt
propageeritud 100 000 võõrtöölise sissetoomise taustal.

ERL rõhutab, et kõik nn. "kodakondsuseta isikud" on rahvusvahelise
õiguse järgi Venemaa, kui NSV Liidu õigusjärglase, kodanikud. Selle
asemel, et neile Eesti kodakondsust pakkuda, peab valitsus nõudma
Venemaalt nende Vene kodakondsuse vormistamist. ERL on seisukohal, et
Eesti peab karmistama, mitte lõdvendama kodakondsuse saamise tingimusi!

Alarmeeriv on valitsuse multikulturalismi ideoloogiale toetuv lähtekoht,
et immigrantide integratsioon on "tõsiseks väljakutseks ka eestlastele"
kellelt eeldatakse "senisest suuremat rahvuslikku avatust ning Eesti kui
rahvusriigi olemuse määratlemist mitte etnilisel vaid poliitilisel alusel."

Kuidas on Eesti kui rahvusriigi määratlemisel võimalik eirata rahvuse
olemust ja olemasolu? Et Eesti puhul on tegemist etnilise, mitte mingi
"poliitilise" rahvusriigiga, sätestab meie Põhiseadus. Selle eiramine ja
igasuguste väljakutsete esitamine eestlastele ja Eesti kui rahvusriigi
olemusele on aastakümneid kestnud okupatsiooni- ja genotsiidipoliitika
jätkamine.

Eesti riikluse eesmärgid on sätestatud Eesti Põhiseaduses, kus
kinnitatakse, et Eesti riik on loodud "Eesti rahva riikliku
enesemääramise kustumatul õigusel" selleks, et tagada "eesti rahvuse ja
kultuuri säilimine läbi aegade". Eesti riikluse eesmärkide
ümbersõnastamine on otseselt Põhiseadusevastane tegu, milleks ei oma
volitusi ei valitsus ega riigikogu. Ometi kavatseb valitsus nüüd ka
võõrrahvaid aktiivselt kaasata dialoogi küsimuses, milles igasugune
dialoog peab olema välistatud.

Eestlasi ähvardab vähemusrahvuseks jäämine oma kodumaal ning seniste
tendentside jätkumisel ka väljasuremine. Mitte midagi sellist ei ähvarda
siia koloniseeritud muulasi. Eesti-venelastel on nende etniline kodumaa,
kust toetatakse nende rahvuslikku identiteeti ja kultuuri. Eesti peab
keskenduma enda rahvuse säilimise ja arengu küsimustele, mitte muretsema
võõrrahva pärast, kelle arengu ja kestvuse eest hoolitseb Kreml.
Eestlasi ähvardavast ohust ja sellest, kuidas tugevdada eestlaste
kindlustunnet, ei leia integratsiooniprogrammist mitte sõnagi. Küll aga
muretsetakse korduvalt muulaste kindlustunde pärast.

Eesti Rahvuslik Liikumine nõuab Eesti rahva ja riigi huve kahjustavate
integratsiooni põhieesmärkide tühistamist. Sellise "integreerimise"
tulemusel näeme varsti kakskeelsuse kehtestamist, Eesti astumist SRÜ
liikmeks ja Eesti julgeoleku "tagamist" Vene sõjaväebaaside loomise
näol. Eesti rahvale tähendab see aga hävingut. ERL on seisukohal, et
nimetatud dokument, Eesti riikluse eesmärkidest taganemine ja Eesti
rahva otsustusõiguse vähendamise katse valitsuse poolt on otseselt Eesti
iseseisvuse ja rahva vastu suunatud kuritegelik akt, mille vastu peab
astuma kogu rahvas ja mille vastuolu põhiseadusega peab hakkama uurima
KAPO.

Integratsiooniprogrammi põhjalikuma analüüsiga võite tutvuda aadressil
http://www.rahvuslikliikumine.ee/?u=72

Eesti Rahvuslik Liikumine
------
Lisainfo ja kontakt:
Anti Teraväe 5037965
Henn Põlluaas 5651087
15 November 2006
  Kommentaarid