Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Bioenergia kasutuselevõtt aitab vähendada sõltuvust importkütustest

Bioenergia kasutuselevõtt aitab vähendada sõltuvust importkütustest

Biomassi laiem kasutuselevõtt aitab muuhulgas luua põllumajandustoodetele
uued turuväljundid, selgitas biomassi ja bioenergia arengukava
tutvustamisel põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup.

Asekantsleri sõnul on eesmärke teisigi. “Eelkõige muidugi vähendada
sõltuvust importkütustest ning vähendada heitmeid,” rõhutas Andres Oopkaup
arengukava esitlusel. “Bioenergiat tuleb soodustada ja arendada olenemata
selle kõrgemast hinnast – see on keskkonna säästmise ja sõltumatuse hind”

Oopkauba sõnul tuleb bioenergia kasutusele võtuks leida sellised
lahendused, mis ei kahjustaks riigi üldist arengut. Võimalik on kõrgete
saaste- ja jäätmemaksudega muuta bioenergia tasuvaks, võib maksta toetusi,
et hoida bioenergia turul konkurentsivõimelisena, võib kehtestada
kohustusi ja piiranguid.

“Riigi ülesanne on tagada, et kõigile turuosalistele oleks tagatud
mõistlik ja võimalikult soodus tegutsemiskeskkond – nii otseses kui
kaudses mõttes,” selgitas Oopkaup. “Ettevõtjad vajavad ressursse, tööjõudu
ja tarbijaid. Viimased aga soovivad mõistliku hinnaga keskkonnasäästlikke
tooteid.”

Asekantsleri sõnul jõuab nii biomassi kui bioenergia turule järgmisest
aastast suur hulk toetusi nii Euroopa Liidu kui Eesti riigi eelarvest, mis
peaks andma tootjatele impulsi biomassi ja bioenergia laiemaks
kasutuselevõtuks.

Arengukava elluviimine kavandatakse kahes etapis. Esimeses etapis
(2007-2008) alustatakse uuringutega, et analüüsida turgu, ressursse,
tehnoloogiaid, turukorralduslikke meetmeid jm biomassi kasutamist
mõjutavaid tegureid. Samuti alustatakse teavitustegevusega ja jätkatakse
rahvusvahelist koostööd.
Selles etapis viiakse ka läbi II etapis rakendatavate meetmete
keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Teises etapis (2009-2013) rakendatakse I etapis tehtud analüüside ja
uuringute alusel biomassi kasutamise edendamiseks kõiki mõistlikke, hästi
põhjendatud turukorraldusmeetmeid - toetused, maksud, standardid,
oskusteabe kättesaadavus jmt.

Lisaks biomassi ja bioenergia arengukavale on põllumajandusministeeriumis
ette valmistamisel maaelu arengukava aastateks 2007-2013, mille raames
suunatakse investeeringutoetustena märkimisväärsed summad biomassi ja
bioenergia tootmisesse. Neid toetusi saavad taotleda nii biomassi tootjad
kui biomassi energiaks töötlejad.

Arengukavaga saab tutvuda www. agri.ee/index.php/16690
24 November 2006
  Kommentaarid