Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Põlevkivi arengukava tuleks viia Riigikokku

Keskkonnaministeerium: Põlevkivi arengukava tuleks viia Riigikokku

Keskkonnaministeerium on algatanud maapõueseaduse muutmise, mille üks eesmärk on viia praegu koostatava põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitamine Riigikokku.

*Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitamine Riigikogus on oluline, sest arengukava koostamine on tekitanud avalikkuses väga suurt huvi ja vastukaja,“ ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep.

Ka keskkonnaminister Rein Randver on arvamusel, et parima ja kõigi huvigruppide soove tasakaalustava otsuse tegemiseks võiks põlevkivi kasutamise arengukava puhul sõna sekka öelda ka Riigikogu. *On ju selle maavara kasutamine tihedalt seotud ühe meie iseseisvuse ja sõltumatuse alustala ehk energeetilise sõltumatusega,“ rõhutas Randver.

Lisaks sellele on Keskkonnaministeerium teinud maapõueseaduse muutmiseks veel mitu ettepanekut. Näiteks tuleks täpsustada kaevandamislubade ja geoloogiliste uuringute lubade andmise menetlust. Nii geoloogilise uuringuloa kui ka kaevandamisloa andmise puhul võib kohalik omavalitsus ja Eesti Maavarade Komisjon esitada oma arvamuse pärast keskkonnamõju hindamise aruande heaks kiitmist. Seda juhul, kui kavandatava tegevusega kaasneb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses oluline keskkonnamõju.

Keskkonnainspektsiooni ettepanekul täiendab seadusemuudatus ka kaevanduslubade rikkujatele kehtestatavaid karistussätteid. Näiteks maavara loata kaevandamise ja kaevise, maavara või maapõue ebaseadusliku kasutamise eest on juriidilisele isikule ettenähtud karistus kuni 50 000 krooni.

Seadusemuudatus näeb ette ka tagatisraha nõude ehk muudatuse kohaselt peab kaevandamisloa omanik enne kaevandamisloa väljastamist tasuma kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks tagatisraha.

Keskkonnaministeerium on maapõueseaduse muutmise eelnõu saatnud kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on algatanud maapõueseaduse muutmise, mis näeb ette põlevkivi riikliku arengukava kinnitamise Riigikogus. Keskkonnaministeerium toetab seda põhimõtet, aga peab otstarbekamaks esitada Vabariigi Valitsusele Keskkonnaministeeriumis valminud põhjalikum maapõueseaduse muutmise eelnõu, kus muuhulgas nähakse ette ka arengukava viimine Riigikokku.

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava peab Vabariigi Valitsusele esitamiseks valmis olema 1. maiks 2007. Arengukava koostamisse võimalikult laia avalikkuse kaasamiseks on keskkonnaminister moodustanud ka ümarlaua, kuhu muuhulgas kuuluvad paljude Virumaa omavalitsuste ja ühenduste esindajad, kelle kaudu saavad kohalikud elanikud teha oma ettepanekuid.

Maapõueseaduse muudatusettepanekutega saab tutvuda aadressil: http://eoigus.just.ee

Lisainfo:
Rein Raudsep
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja
626 2971
rein.raudsep@envir.ee
29 November 2006
  Kommentaarid