Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tööd alustab Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Tööd alustab Euroopa Liidu Põhiõiguste AmetTäna, 1. märtsil alustas tööd Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, mille peamiseks
ülesandeks on pakkuda põhiõiguste küsimustes Euroopa Liidu institutsioonidele ja
liikmesriikidele abi ja teadmisi, et seeläbi tõhustada põhiõiguste järgimist.Justiitsministeeriumi nõuniku Kristi Värgi sõnul rõhutatakse Euroopa Põhiõiguste
Ameti loomise otsusega, et Euroopa Liit peab Liidu põhiõiguste järgimist väga
tähtsaks. „Ameti asutamine on Euroopa Liidu põhiõiguste hartale loogiline jätk,“
märkis Värk.„Ameti põhiline ülesanne on Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele
põhiõiguste kohta teabe ja andmete edasiandmine. Amet kogub ja analüüsib
põhiõiguste alast teavet ning välja töötatakse meetodid ja standardid, et
saavutada andmete parem võrreldavus, objektiivsus ja usaldusväärsus Euroopa
tasandil,“ lisas Värk.Lisaks kuulub ameti ülesannete hulka ka põhiõigusi käsitlevate teadusuuringute
teostamine ning konkreetseid teemasid puudutavate ekspertarvamuste koostamine
Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide jaoks.Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ühelt poolt ning Euroopa Nõukogu ja Euroopa
Inimõiguste Kohus (EIÕK) teiselt poolt täiendavad üksteise tegevusi. Tehtav
koostöö peaks tagama selle, et nende töö ei kattuks. Kuivõrd Ühendus ja selle
liikmesriigid peavad ühenduse õiguse rakendamisel pidama kinni põhiõigustest,
keskendub amet peamiselt ühenduse õiguse ja selle rakendamisele, Euroopa Nõukogu
ja EIÕK kontrollivad eelkõige Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni
järgimist.Erinevalt EIÕKst ei hakka amet langetama otsuseid üksikjuhtumite kohta, vaid
pigem varustab oma tööprogrammi ulatuses EL institutsioone ja liikmesriike,
kodanikuühiskonda ja avalikkust konkreetsete põhiõigusi puudutavate teemade osas
akadeemilise ekspertiisi ja taustinformatsiooniga. Tiheda koostöö Euroopa
Nõukoguga tagab koostöölepingu sõlmimine.Oma töös sõltumatut ametit juhivad direktor ja juhatus. Ameti haldusnõukogusse
nimetavad kõik liikmesriigid ühe inimõigustega tegeleva sõltumatu liikme,
Euroopa Komisjon kaks esindajat ning Euroopa Nõukogu määrab ameti
haldusnõukogusse samuti ühe sõltumatu liikme, et tagada ameti tegevuse
kooskõlastatus.Amet sõltub oma töös olulisel määral ka kodanikuühiskonna ja arvukate
valitsusväliste organisatsioonide toetusest. Seetõttu on ameti asutamise
määruses selgesõnaliselt ette nähtud tihe koostöö valitsusväliste
organisatsioonide ja kodanikuühiskonna asutustega ning eraldi koostöövõrgustiku
ehk põhiõiguste võrgustiku rajamine.Euroopa Põhiõiguste Ameti, mis jätkab Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa
Järelevalvekeskuse õigusjärglasena, asukoht on Viinis. Amet jätkab
järelevalvekeskuse senist tööd, kuid hakkab tegelema ulatuslikumalt põhiõiguste
küsimustega - sellest saab põhiõiguste kompetentsi keskus Euroopas.
01 Märts 2007
  Kommentaarid