Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Aivar Sõerd osales täna Brüsselis Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel

Aivar Sõerd osales täna Brüsselis Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel


Rahandusminister Aivar Sõerd võttis täna osa Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu kohtumisest Ecofin. Peamisteks teemadeks olid sel korral stabiilsus- ja lähenemisprogrammid, Euroopa Liidu eelarveprioriteedid ning makseteenuste direktiiv.

Ministrite töisel hommikusöögil arutati viimaste sündmuste, sealhulgas USA kinnisvaraturul ja mitmel pool aktsiaturgudel toimunu, mõju majandusarengule. Leiti, et esialgu ei ole põhjust seniseid ootusi majandusväljavaadete kohta muuta. Sellegipoolest tuleb olla tähelepanelik võimalike riskide suhtes, eriti nende riikide puhul, kus eksisteerib suur jooksevkonto puudujääk ning majanduse ülekuumenemise oht.

Sarnaselt veebruarikuisele ECOFINile jätkus ka sel korral nõukogu arvamuste kinnitamine Euroopa Liidu liikmeriikide stabiilsus- ja lähenemisprogrammide kohta. Arutlusel olid Belgia, Hispaania, Bulgaaria, Rumeenia ja Läti programmid. Rõhutati, et põhitähelepanu tuleb pöörata eelarvedefitsiitide vähendamisele ja sellise eelarvepoliitika vältimisele, mis võimendaksid majandustsüklist tulenevaid tasakaalustamatusi (ehk rakendama peaks sellist eelarvepoliitikat, mis toimiks vastupidiselt majandustsüklile) ning eelarve jätkusuutlikkuse parandamisele. Samuti rõhutasid ministrid makromajandusliku ebastabiilsuse edaspidise tähelepaneliku jälgimise vajalikkust. Tervitati Läti 6. märtsil avalikustatud inflatsiooniga võitlemise kava, ent rõhutati samas, et kavas toodud plaanid tuleb ka ellu rakendada. Kava täielik elluviimine oleks oluline samm õiges suunas.

Seekordsel kohtumisel kinnitasid rahandusministrid üksmeelselt ka eesistujariigi poolt esitatud nõukogu prioriteedid 2008. aasta Euroopa Liidu üldeelarve koostamiseks, millest kavatsetakse juhinduda eelarveläbirääkimistel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga. Nõukogu peamiseks eesmärgiks on saavutada eelarve maht, mis võimaldab võetud kohustuste täitmist, vältides seejuures eelarve ülepaisutamist.

Kohtumisel jõuti poliitilisele kokkuleppele piiriüleseid ühinemisi ja ülevõtmisi ehk finantssektori ettevõtetes oluliste osaluste omandamise korda käsitleva direktiivi eelnõu tekstis. Eelnõu eesmärk on soodustada finantssektori institutsioonide piiriüleseid ühinemisi Euroopa Liidus ning seeläbi suurendada Euroopa Liidu finantssektori konkurentsivõimelisust globaalselt. Eelnõuga sätestatakse läbipaistvamad ning konkreetsemad reeglid järelevalveasutuste poolt vastava loa andmiseks või sellest loobumiseks.

Ministrid saavutasid kokkuleppe ka makseteenuste direktiivi osas, mis looks Euroopa Liidu maksete ühisturu läbi Euroopa Liidu tasandil kehtestatava ühtse õigusliku raamistiku. Tänu direktiivile muutuvad Euroopa Liidu sisesed maksed kiiremaks ja efektiivsemaks, kuivõrd direktiivi rakendumisel peavad kõik EL-sisesed maksed jõudma saajani järgmisel tööpäeval. Direktiiv tihendab ka konkurentsi, kuna selle tulemusel saavad lisaks pankadele makseteenuseid hakata osutama ka uut tüüpi finantseerimisasutused – makseasutused.

Makseasutus on uus finantseerimisasutus, mille põhitegevusalaks on erinevate makseteenuste pakkumine (krediit- ja deebetkaardid, isikutevahelised maksed, otsekorraldused, mobiilimaksed, e-raha jmt teenused). Makseasutuse üle teostatakse järelevalvet siseriiklikult, direktiivis sätestatakse neile ka erinevad loamenetluslikud ja muud järelevalvelised nõuded.

Muude teemade all tutvustas Euroopa Komisjon ka ühenduse eelarve sisekontrolli tegevuskavaraamistiku vahearuannet.

Lõunasöögil vahetasid rahandusministrid mõtteid rahvusvahelise valuutafondi (IMF) teemadel. Peamiseks arutelupunktiks kujunes IMFi esindatuse ja kvoodivalemite reformi küsimus.


<mailto:kristi.kynnapas@fin.ee>

27 Märts 2007
  Kommentaarid