Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Võrdsete võimaluste aasta projektikonkursside võitjad

Võrdsete võimaluste aasta projektikonkursside võitjadVõrdsete võimaluste aasta raames kuulutas Sotsiaalministeerium välja väikeprojektide, õppematerjalide koostamise ja uurimisgrantide konkursid vähemesindatud ühiskonnagruppide uurimiseks.Võrdsete võimaluste aasta projektijuhi Heili Jõe sõnul osutus huvi konkursi vastu oodatust oluliselt suuremaks. „Sellest on hea meel, et võrdsete võimaluste teemat peetakse oluliseks üle Eesti”, lisas Heili Jõe.Väikeprojektide eesmärk oli tõsta teadlikkust võrdse kohtlemise olemusest riskirühmades. Kokku laekus 54 projekti üle Eesti. See tegi ka otsustamise keeruliseks. Kui vahendeid toetusteks oli vaid veidi üle poole miljoni krooni, siis kogusummas küsiti väikeprojektidele üle 3,7 miljoni krooni. Suur hulk esitatud projekte olid suunatud just koolidele ja noorte teadlikkuse tõstmiseks, samuti laekus suhteliselt palju puuetega inimestega seotud väikeprojekte. Esitati projekte ka teiste vähemusgruppide poolt.Õppematerjalide konkursi raames anti vähemusgruppide esindajatele võimalus koostada tutvustavaid õppe- ja koolitusmaterjale koolidele, mis aitaks õppematerjale tulevikus täiendada ja võimaldaks teadlikkust tõsta nii õpilaste kui õpetajate hulgas. Esitati kuus projekti, neist kolme toetatakse 164 955.- krooniga.Taotlusi väiksemate uurimisgrantide määramiseks seni uurimata küsimuste käsitlemisel laekus kokku kümme, neist kolme rahastatakse kokku 282 693.- krooniga. Viiakse läbi väiksem uuring psüühiliste erivajadustega inimeste tööturul rakendamise võimalustest, kaasates nii puuetega inimesi kui ettevõtjaid. Uuritakse mustlasnaisi Eesti mustlaskogukondades ning vähemusrahvustest naiste olukorda Eesti tööturul.Euroopa võrdsete võimaluste aasta eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust sellest, et mis tahes diskrimineerimine on ebaseaduslik, ning alustada laiapõhjalisi diskussioone võrdse kohtlemise olemuse üle, kaasates vähemusgruppe ühiskonnas.Aasta jooksul vaadeldakse diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse ning seksuaalse sättumuse tõttu. Aasta tegevusi Eestis koordineerib Sotsiaalministeerium. Lisaks viiakse aasta jooksul läbi mitmeid üritusi ja uuringuid. Täpsemalt saab aasta eesmärkidest, tegevustest ja toetatavatest projektidest lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1556. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Komisjon.Eli Lilles

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

+372 62 69 321

+372 56 988 110

Eli.Lilles@sm.ee <mailto:Eli.Lilles@sm.ee>

www.sm.ee <http://www.sm.ee>

Lisainformatsioon - konkursside võitjadI Väikeprojektide konkurss

Noortele võrdsete võimaluste tagamine ja võrdse kohtlemise tutvustamine noorte filmifestivalil Just Film 2007, 25. november–2. detsember 2007

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival

Näidatakse filme, mis käsitlevad ebavõrdset kohtlemist eri alustel. Eesmärk on kasvatada noortes tolerantsust ja avardada nende silmaringi, võimaldada festivalil kaasa lüüa noortel üle Eesti, sh eri rahvusest või erivajadustega noortel.Esimese rahvusvahelise vanausuliste pärimuskultuuri festivali PEIPUS ettevalmistamine ja korraldamine 23.–26. augustini 2007 Tallinnas, Mustvees, Tartus ja Kallastes

Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing

Festival tutvustab vene vanausuliste kultuuri Eesti ühiskonnas. Toimuvad kontserdid, näitused, visuaalantropoloogia filmiprogramm, loengud ja meistriklassid, raamatute esitlused jms.Projekt „Kõik on erinevad – kõik on võrdsed“

MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

Esseekonkurss Ida-Virumaa üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele teemal „Võrdsed võimalused kõigile“, erinevad ühisarutelud, üritused noortele, õpetajatele ning vähemusrahvuste kultuuriseltsidele.Loengute seeria „Võrdsed võimalused – ebavõrdne kohtlemine, selle tähendus, ulatus ja võimalused seda ära hoida“

AS Audentes

Igakuised loengud diskrimineerimisest eri vaatenurkade all, et teadvustada igal elualal ja situatsioonis aset leidvast ebavõrdsest kohtlemisest nii riskigruppe kui ka üldsust ning alustada arutelu laialt levinud arusaamadest.Projekt „Võrdsed võimalused puudega naistele“

MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühing

Euroopa Puuetega Naiste Manifesti tõlkimine, trükkimine ja levitamine ning koolitusseminar puuetega naistele.Projekt „Hea elu“, noortelaager 23.07–29.07.2007

MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts

Eesmärk motiveerida erivajadustega noori (vesipeahaiged, ajukasvajajärgsed, liikumispuudega traumajärgsed noorukid) ja nende lähedasi treenima ja õppima iseseisvat toimetulekut tavaelus. Noortelaagris toimuvad koolituspäevad ja rollimängud.„Respekteeri erinevusi“ – üritused Lääne-Virumaa koolides teadlikkuse tõstmiseks

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Ennetada laste riskikäitumist ja puude tekkimist. Muuta Lääne-Virumaa koolinoorte hoiakuid puudega inimeste suhtes sallivamaks. Rollimängud koolides, et lapsed saaksid kogeda puudega inimese olukorda, toimub seminar.„Naine Eesti Kaardil“

MTÜ Kodanikukoolitus

Edendada koostööd erinevaid ühiskonnagruppe esindavate naisorganisatsioonide vahel. Oktoobri keskel toimub üleriigiline foorum 250 osavõtjaga.II Õppematerjalide koostamise konkurss

Juhendmaterjal „Kuulmispuudega laps tavakoolis" õpetajale ja klassikaaslastele

MTÜ Kommunikatsiooniabi Keskus "Komake"

Suurendada õpetajate ja õpilaste teadlikkust kuulmispuudega õpilaste vajadustest, et parandada nende toimetulekut tavakoolis. Juhendmaterjal annab ülevaate kuulmispuudest, selle olemusest ja eripärast ning kuulmislangust mõjutatavatest teguritest. Antakse praktilisi juhiseid ja nippe, kuidas kuulmispuudega õpilasega suhelda."KAS – Kaasatus. Avatus. Sallivus" – käsiraamat noortega töötavale inimesele aitamaks käsitleda seksuaalvähemuste teemat

MTÜ KITA ja P

Tõsta noortega töötavate inimeste teadlikkust, suutlikust ning vastutust käsitleda seksuaalvähemusi puudutavaid küsimusi oma igapäevatöös. Koostatakse käsiraamat, mis on mõeldud noortega töötavatele inimestele. Üheltpoolt aitab see saada adekvaatset ja põhjalikku informatsiooni LGBT (lesbide, geide, biseksuaalide ja trans-inimeste) kohta, teisalt sisaldab praktilisi ja interaktiivseid meetodeid antud teema tõstatamiseks. Lisaks teoreetilisele ja praktilisele osale sisaldab käsiraamat ka personaalseid lugusid Eesti LGBT inimeste isiklikest kokkupuudetest homofoobia ja sallimatusega.„Võrdõiguslikkus integratsioonis“ – raamat islamiusulistest Eestis

Tatari Kultuuriselts Yoldõz

Islamiorganisatsioonidesse kuuluvate Eestis elavate inimeste tavasid, usku ja kombeid tutvustav trükis.III Uurimistoetused

Uuring psüühiliste erivajadustega inimeste tööturul rakendamise võimalustest Järvamaal

TÜ Türi Kolledž

Selgitada välja psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste tööoskused ja -soovid, vajadus ümberõppeks ning töötamiseks ja tööandjate võimalused nende inimeste tööle rakendamiseks Järvamaal.Andmete kogumine uurimistööks ning uuringu "Mustlasnaised Eesti mustlaskogukondades" teostamine

TLÜ, EHI, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus (KUAK)

Kaardistada mustlaste kui väikese etnilise vähemusgrupi asustus Eestis, anda ülevaade nende majanduslikust toimetulekust ja sotsiaalsest staatusest, uurida mustlasnaiste olukorda perekonnas ja selle kaudu ka probleeme kogukonnas.Vähemusrahvustest naiste olukord Eesti tööturul (palkade erinevus, ligipääs ametikohtadele)

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Analüüsida muulasnaiste olukorda tööturul, vaadates vähemusrahvustest naiste palkade erinevust ja ligipääsu kõrgematele ametikohtadele võrreldes eesti naiste ning meestega. Andmeanalüüs Eesti Tööjõu-uuringu põhjal.
23 Aprill 2007
  Kommentaarid