Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Konkurentsiseaduse muudatused on riigiabi registri loomise aluseks

Konkurentsiseaduse muudatused on riigiabi registri loomise aluseks


Valitsus kiitis tänasel istungil heaks konkurentsiseaduse muudatused, mille eesmärgiks on viia Eesti riigiabisüsteem kooskõlla uute Euroopa Liidu (EL) seadusandlusest tulenevate nõuetega ning luua riigiabi ja vähese tähtsusega abi register.

Riigiabi on riigi poolt ettevõtjale antav soodustus, mis moonutab või võib moonutada konkurentsi (näiteks rahaline toetus, sooduslaen, tagatis jne). Vähese tähtsusega abi on abi, mis oma väikse mahu tõttu konkurentsi ei moonuta ning mida seetõttu riigiabiks ei loeta.

Vajadus konkurentsiseadust muuta tuleneb sellest, et seaduse riigiabi sätted tuleb viia vastavusse EL riigiabi puudutavates õigusaktides tehtud muudatustega. Teine osa eelnõuga kavandatavatest muudatustest seondub riigiabialase igapäevatööga. Viimati muudeti riigiabi osa seaduses 2004. aastal ning selle jõustumisest möödunud kolme aasta jooksul on tekkinud mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi.

Lisaks annab eelnõu aluse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri loomiseks. See hõlmaks kogu Eestis antavat riigiabi ja vähese tähtsusega abi, sealhulgas põllumajanduse, kalanduse ning transpordi valdkondades antavat abi. Loodav register lihtsustaks oluliselt riigiabi järelevalvet, aruandlust ja valitsusele esitatava riigiabi ülevaate koostamist. Registri kasutajad oleksid kõik riigiabi ja vähese tähtsusega abi andjad, kes on kohustatud kandma sinna andmed nende poolt antava riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta (abi suurus, abi saaja jne). Registri arendamine läheb maksma umbkaudu poolteist miljonit krooni ning register plaanitakse käivitada 2009. aasta algusest.

Alates Eesti ühinemisest ELiga kuulub riigiabi valdkond Euroopa Liidu ainupädevusse, ELi riigiabialane regulatsioon kohaldub Eestile otse ja järelevalvet riigiabi andmise üle teostab Euroopa Komisjon. Konkurentsiseaduse riigiabi peatükis on sätestatud Eesti-sisesed protseduurireeglid komisjonile riigiabi teatise ja grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise teatise esitamise, vähese tähtsusega abi ning aruandluse edastamise kohta.

Oluline on näiteks asjaolu, et mitmed Euroopa Komisjoni riigiabi puudutavad uued õigusaktid hakkasid 2007. aasta alguses ja edaspidi kehtima ka mitmesuguste põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise kohta.

Samuti seadustab eelnõu 2006. aasta alguses elektrooniliseks muutunud riigiabi teatiste esitamise korra. Riigiabi teatise elektrooniliseks edastamiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud interaktiivse veebirakenduse, mille abil saab riigiabi andja teatise täita ja esitada Eesti Vabariigi alalisele esindusele ELi juures, kes selle Euroopa Komisjonile edastab.

Eelnõuga kehtestatakse rahandusministeeriumile kohustus esitada valitsusele kord aastas ülevaade riigiabist, et riigiabisüsteem oleks läbipaistvam ja selle hindamine efektiivsem. Ülevaade koostatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi aruannete põhjal, samuti võib rahandusministeerium nõuda riigiabi andjatelt teavet abi andmise ja kasutamise läbipaistvuse ning efektiivsuse kohta, sealhulgas teavet abi kasutamise sihipärasuse osas.

Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3035
Mob. 56 215 672
E-post: kristi.kynnapas@fin.ee
07 Juuni 2007
  Kommentaarid