Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKL: Tööandjate Keskliit on jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile

EAKL (Ametiühingute Keskliit)
Pressiteade
27.09.2004

EAKL: Tööandjate Keskliit on jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile.

Täna, 27.09 tegi Eesti Tööandjate Keskliit (ETK) bns-i kaudu ettpaneku kuulutada raudteelaste streik seadusevastaseks, viidates Vabariigi Valitsuse (VV) määrusele nr 187.

EAKL teatab, et antud väide on ebakompetentne, kuna Eesti õiguskorra kohaselt kehtivad üksnes need seadused ja määrused, mis on vastu võetud pärast Eesti Vabariigi Põhiseaduse jõustumist. ETK poolt viidatud määrus pärineb 16.septembrist 1991, kuid Põhiseadus jõustus 3. juulil 1992.a. Seega ei saa nimetatud määrusel olla siduvat jõudu kehtiva õiguskorra tähenduses.

Eesti Ametiühingute Keskliit on seisukohal, et mistahes ponnistused ja ettekäänded tunnistada vedurimeeste streik ebaseaduslikuks on alusetud ja ebakompetentsed ning ei põhine ühelgi tõsiseltvõetaval argumendil.

Streikide korraldamise õigust saab piirata ainult KTLS (§ 21) sätestatud juhtudel ja ulatuses. Seadus keelab streigid valitsus- ja riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, kaitseväes, kohtutes ning tuletõrje- ja päästeteenistuses. EAKLi jaoks on väljaspool kahtlust, et kuigi 34% Eesti Raudtee aktsiatest kuulub Eesti riigile, on tegemist äriühinguga, mitte riigiasutuse ega kohtuga.

Kohus saab tunnistada ebaseaduslikuks vaid streigi, mille eesmärk on mõjutada kohtu tegevust; millele pole eelnenud läbirääkimisi ja lepitustoiminguid, mille korraldamisel pole järgitud kehtestatud protseduuri või mille käigus esitatakse nõudmisi, mida ei reguleeri tööseadused või kollektiivleping.

EAKL kinnitab, et vedurimeeste streigi ettevalmistuses ja läbiviimises on täidetud kõiki seadusest tulenevaid protseduurireegleid:

Vastavalt Kollektiivse Töötüli Lahendamise (KTLS) seadusele § 15 lg 1 teatas Eesti Vedurimeeste Ametiühing (EVA) kavandatavast streigist teisele tülipoolele, lepitajale, kohalikule omavalitsusele kaks nädalat ette (09.09.04). Lisaks teatas EVA streigist ka Vabariigi Valitsusele (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile) ja Raudteeinspektsioonile.

Teatises oli ära näidatud streigi toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg. Samuti streigi toimumise põhjus:

- EVA streigi väljakuulutamise ajendiks oli 08.09.04 kl 11.05 AS Eesti Raudtee poolt BNS-i edastatud teade kus öeldakse, et AS ER juhtkond ei pea vajalikuks jätkata palgaläbirääkimisi.

Riiklik lepitaja oli menetlenud vaidlust 5 kuud, ning 3. sept. 2003 lõpetas menetluse ja otsustas (OTSUS nr 3-9/1):

Lugeda Kollektiivse töötüli lahendamise seadusega ettenähtud lepitusprotseduur kollektiivse töötüli osas EVA ja ER AS-i vahel kollektiivlepingu sõlmimise küsimuses täidetuks leppimust saavutamata. Vastavalt eelnimetatud seaduse § 13 pooltele töörahu kohustus ei kehti.

"Vedurimeeste streik pole vastuolus ühegi nimetatud tingimusega ning selle seaduslikkust on meedias kinnitanud ka riiklik lepitaja," rõhutas EAKLi esimees Harri Taliga. "Ilmselt ärritab tööandjaid, et ka Eesti tööinimesed kasutavad oma huvide kaitseks kogu maailmas tunnustatud võitlusmeetodeid. Ainult sellega on võimalik seletada üleskutseid õiguslikule nihilismile," märkis Taliga.

Eesti Ametiühingute Keskliit peab ülimalt kahetsusväärseks, et tööandjad õhutavad töötüli. "Oleme neile korduvalt edastanud sõnumi, et töötajate seisukohast on halb rahu parem kui hea sõda. Töörahu tagavat kokkulepet ametiühing üksinda sõlmida ei saa, selleks on vaja ka tööandjat," rõhutas Taliga.

Sisuliselt takerdusid läbirääkimised 2% palgatõusu taha, mis töötajatele tähendaks olulist ca 1500 kroonist põhipalga tõusu, samas tööandjale tühist summat võrreldes kasumiprotsendiga. Eesti Raudtee poolt välja öeldud ca 13 000 keskmine palk on saavutatud arvukate (ligi 500) ületundidega, mitte normkoormusega töötamisel. Normkoormusega töötamisel oleks vedurijuhi palk olnud 7000 - 8000 krooni bruto. Ettevõtte puhaskasum eelmisel aastal oli ligi miljon krooni päevas (347 miljonit krooni), vedurimeeste täielikuks palganõudeks (palgatõus 15%) oleks ettevõttel kulunud kuni 10 miljonit krooni.

Lisainfo:

Harri Taliga
EAKL (Ametiühingute Keskliit)
Esimees
55534840
6 412 800

Pressiteate väljastas

Maris Lehtmets
EAKL
Infojuht
55 66 95 65
6 412 808
27 September 2004
  Kommentaarid