Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EVEA avalik pöördumine Riigikogu liikmete poole: ettevõtete konkurentsivõime ei ole enam prioriteet?

Ettevõtete konkurentsivõime ei ole enam prioriteet?
EVEA avalik pöördumine Riigikogu liikmete poole
12.10.2004.a.


Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) väljendab tõsist muret 2005.a. riigieelarve eelnõus planeeritud ettevõtluse toetamise programmide vähenenud riikliku rahastamise pärast. Ettevõtjatele on Euroopa Liitu astumise eel jagatud ohtrasti lubadusi avalike tugiprogrammide mahtude suurenemisest seoses struktuurifondide avanemisega. Valitsuse poolt Riigikogule esitatud 2005. aasta eelarve projekti järgi aga vähenevad oluliselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas riigi kulud EL struktuurifondide kaasfinantseerimiseks ning seega väheneb ka Euroopa Liidult saadava toetuse maht. Raske on mõista loogikat, mille alusel kärpis Rahandusministeerium neid eelarvekulusid, mille abil on võimalik tuua Eestisse kolm korda suuremaid tulusid EL toetuste näol.

2005.aastal vähenevad suure osa EAS’i poolt administreeritavate tugiprogrammide mahud, mõned neist (nt. ettevõtluse infrastruktuuri arendamine, siseriiklike messide toetus) ei ole üldse kavas rahastada ega avada. Osa programmide eelarveline finantseerimine (nt. riikliku arengukava prioriteetidesse kuuluva turismi tootearenduse ja turunduse programm) on kavandatud erakordselt väikeses mahus: 2,5 mln. krooni, mis võimaldab küll saada täiendavalt Euroopa Regionaalarengufondilt 7,5 mln. krooni, kuid summa aasta peale kokku jääb alla programmi poolt lubatud üksiku projekti toetuse piirmäära, milleks on 15 mln. krooni. Mahu vähenemine võrreldes 2004. aaastaga on 5,4 korda!

Eksporti toetav „Ekspordiplaani programm” väheneb 35%, alustavate ettevõtjate starditoetus 15%, ja nõustamistoetus 34%. Isegi valitsuse poolt vaieldamatu poliitilise prioriteedina esitletud teadus- ja arendustegevus (siin otseselt ettevõtlusega seotud selle meetme osad – „TA projektide toetamine” ja „Ettevõtlusinkubatsiooni programm”) vähenevad vastavalt 4,2 ja 2,6 korda! Küll aga kasvab vastavalt MKM’i ja EAS’i vahelise halduslepinguprojektile nende T&A-meetmete rahastamine, mille seos ettevõtlusega on minimaalne või olematu, ning mille finantseerimine mujal maailmas toimub reeglina teadusele spetsialiseeritud asutuste ja fondide kaudu.

Kuigi EL struktuurifondide toetusi saab kasutada „lisanduvuse” põhimõttel (nad ei tohi asendada senist riiklikku rahastamist), ei kasvanud, vaid kukkus 2004. aastal EAS’i meetmete planeeritav finantseerimise maht 2002.aasta tasemele ning 2005. aastal väheneb veelgi. Seega läheb EAS’i poolt jaotatav raha järjest “kallimaks”. Kui Eesti ajutiselt ei suuda tagada vajaliku riikliku kaasfinantseerimist EL toetustele eelarve tulude arvelt, tuleks leida seadusandlik lahendus vajalike vahendite laenamiseks ning vaadelda neid investeeringuna, kus iga kulutatud kroon toob 3 krooni. Eestil ei ole piiramatult aega kindlustamaks oma konkurentsipositsioone Euroopas!

Lisaks paljude ettevõtjate luhtunud ootustele ja jätkuvast ebastabiilsusest tekkivale trotsile põhjustab säärane „hüppeline areng” suuri raskusi ka EAS’ile kui programmide rakendusasutusele: palju maksumaksja raha on kulutatud koolitamaks spetsialiste sulguvate või hääbuvate programmide jaoks. Ilmselt peab neist suure hulga vallandama, kuid vaevalt jäävad nad ootama, et aasta pärast tagasi tulla. Seega tuleb kulutada veel raha ja aega uute spetsialistide koolitamiseks.

EVEA näeb ülaltoodud arengutes ohumärki, et Eesti ei suuda maksimaalselt realiseerida oma võimalusi Euroopa Liidu struktuurifondide majandusse kaasamiseks Riiklikus Arengukavas 2004-2006 a. sätestatud mahus. EVEA pöördub Riigikogu liikmete poole üleskutsega mitte heaks kiita riigieelarvet enne selliste täienduste tegemist, mis võimaldaksid kasutada EL struktuurifonde ettevõtluse ja konkurentsivõime meetmete jaoks kasvavas mahus.

EVEA Volikogu nimel Jüri Järviste, EVEA president
6410 920, evea@evea.ee
Kontakt: Marina Kaas, 5021 484
12 Oktoober 2004
  Kommentaarid