www.vnl.ee

Riigireservi arengukava sai Vabariigi Valitsuse heakskiidu

Siseministeerium
Pressiteade nr 127
18.11.2004

Riigireservi arengukava sai Vabariigi Valitsuse heakskiidu

Täna, 18. novembril, kiitis Vabariigi Valitsus kabinetiistungil heaks siseministeeriumis koostatud Tegevusvaru põhise riigireservi arengukava aastani 2006, mille järgi korrastatakse riigireservi süsteem ning viiakse vastavusse riigi vajaduste ja võimalustega.

Uue kontseptsiooni kohaselt hakatakse riigireservi moodustamisel lähtuma julgeolekuasutuste poolt koostatud ohuprognoosidest ning ministeeriumide riskianalüüsidest.

Arengukava sisaldab tegevusvaru põhimõtteid, tegevusvaru planeerimise seoseid riigieelarve planeerimise protsessiga, ettepanekuid õigusruumi korrastamiseks, tegevusvaru koordineerimise ja järelevalvesüsteemi ning arengukava täitmise seire korraldust.

“Arengukava läbivaks mõtteks on see, et edaspidi muutub tegevusvaru planeerimine lähtuvalt ministeeriumides läbiviidud riskianalüüsidest vajadusepõhiseks ning saab eelarve planeerimise protsessi osaks,” ütles siseminister Margus Leivo.

Elutähtsa valdkonna eest vastutaval ministeeriumil on võimalik omada tegevusvaru kahel kujul. Esimene võimalus on moodustada, hoida ja uuendada tegevusvaru füüsiliselt ladustatuna. Alternatiiv on garanteerida tegevusvaru olemasolu avalik- ja eraõiguslike ettevõtetega sõlmitud lepingute alusel.

“Arengukava kohaselt on eelistatud tegevusvaru lepingupõhine moodustamine,” ütles siseminister Leivo. Lepingutega tagatakse riigile varude efektiivne ja võimetekohane kasutusele võtmine ja ettevõtjale sellega tekkinud kulude ja kahju katmine vastavalt hädaolukordade likvideerimise rahastamise korrale. “Lepingupõhise tegevusvaru puhul selgitab iga elutähtsa valdkonna eest vastutav ministeerium välja tegevusvaru vajaduse ning otsustab, kas on otstarbekam soetada ja omada varu füüsiliselt ladustatuna või kaardistada kokkuleppel eraettevõtjaga nende käsutuses olevad ressursid, mida hädaolukorras vajadusel kasutusele võtta,” ütles siseminister Leivo.


Katrin Vides
Pressinõunik


   18 November 2004