www.vnl.ee

Siseminister Margus Leivo: terrorismivastase võitluse tegevuskava vajab pidevat täiendamist

SISEMINISTEERIUM
Pressiteade nr 138
3.12.04


Siseminister Margus Leivo: terrorismivastase võitluse tegevuskava vajab pidevat täiendamist


Brüsselis Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste istungil osalenud siseminister Margus Leivo sõnul vajavad terrorismivastase võitlusega seotud tegevused pidevat ülevaatamist ning täiendamist. Julgeolekuriskide maandamise planeerimine eeldab paindlikust ning sisejulgeoleku tagamise finantseerimise konkreetsemat määratlemist.


EL justiits- ja siseküsimuste istungil anti ülevaade EL terrorismivastase võitluse tegevuskavast ja selle senisest täitmisest, kiideti heaks 15 vana liikmesriigi riiklike terrorismivastase võitluse korralduste hindamise vaheraport, mis muu hulgas sisaldab soovitusi regulaarsete siseriiklike terrorismivastase võitluse tegevuskavade koostamiseks, ning dokument terrorismi finantseerimise vastasest võitlusest. Eesti terrorismivastase võitluse taseme hindamine toimub ja vastav raport valmib 2005. aastal.


Siseministri hinnangul eeldab uus julgeolekukeskkond suuremat proaktiivsust ohustsenaariumide koostamisel ja vastavalt sellele tegevuste planeerimisel ning paindlikkust julgeoleku tagamise eest vastutavate ametkondade eesmärkide, tegevuste ja struktuuride muutmisel. "Nii nagu ka istungil kinnitatud vaheraportist lähtub, tuleb terrorismivastase võitluse meetmeid pidevalt üle vaadata ja vajadusel täiendada. Eesti julgeoleku tagamise suurim probleem on hetkel see, et julgeolekuohtude maandamiseks suunatavad ressursid ei ole vastavuses ohtude olemusega," ütles Leivo.


Julgeolekuohtude süstemaatiliseks maandamiseks on ministri kinnitusel Eestis vajalik pidev töö sisejulgeoleku tagamise strateegilise kavaga ja eelarveliste vahendite süsteemi loomine sisejulgeoleku tagamiseks.


Terrorismivastases võitluses olulist rolli omava liikmesriikide vahelise infovahetuse tagamiseks võeti istungil vastu ühispositsioon kaotatud või varastatud reisidokumentide kohta Interpolile info edastamisest. Samuti otsustati istungil, et telekommunikatsiooniettevõtete poolt sideühenduste informatsiooni säilitamise kohustuste sätestamiseks korrakaitse eesmärkidel, tuleb eesmärgipärasuse põhimõtetest lähtuvalt nõukogu töögruppides põhjalikumalt analüüsida, milliseid andmeid oleks vajalik säilitada.

Ministritel toimus kohtumine Balkani riikide sise- ja justiitsministritega, kus oli arutusel all organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ja piirikontrolli küsimused.


Jaana Aduson
Pressinõunik


   03 Detsember 2004