www.vnl.ee

MKM pressiteade: Pürotehnikat tohib müüa vaid registreeritud ettevõtja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade


Pürotehnikat tohib müüa vaid registreeritud ettevõtja

Seoses läheneva aastavahetusega tuletab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kõigile pürotehniliste toodete jaemüügiga tegelevatele ettevõtjatele meelde kohustust omada majandustegevuse registris (MTR) pürotehniliste toodete käitlemist lubavat registreeringut.

Varasematel aastatel lubati pürotehnilisi tooteid müüa üksnes politsei poolt väljastatud loa alusel. Majandustegevuse registri käivitumisega ja uue lõhkematerjaliseaduse jõustumisega politsei luba enam ei nõuta.

Alates käesoleva aasta 1. novembrist võib pürotehnilisi tooteid müüa ettevõtja, kes omab MTR-s kaubandustegevuse seadusele vastavat jaemüügi tegevusala ning lõhkematerjaliseaduse kohast pürotehnilise toote käitleja registreeringut. Ohutumate ehk I ja T3 klassi pürotehniliste toodete (näiteks tuletikud, säraküünlad) müügiks piisab üksnes jaemüügi tegevusala registreeringust.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega on kehtestatud nõuded pürotehniliste toodete müügikohale. Nii ei tohi pürotehnilisi tooteid müüa spordivõistluste, etenduste, kontsertide ja muude sarnaste ürituste korraldamiseks mõeldud hoonetes. Samuti ei tohi pürotehnilisi tooteid teha kättesaadavaks avalikel üritustel.

Pürotehniliste toodete müügiga tegelevas kaupluses või müügiruumis on lubatud hoida kuni 20 kilogrammi tooteid letitagusel riiulil ning kuni 80 kilogrammi kõrvalruumis või letitaguses lukustatavas metallkapis. Müügilett ja kapp peavad paiknema selliselt, et nad ohu korral ei raskendaks müügiruumist väljumist.

Oluline on tähele panna, et pürotehnilise toote jaemüügil tuleb ostjale koos tootega kaasa anda selle eestikeelne kasutusjuhend. Samuti peab müüja vajadusel ostjale selgitama pürotehnilise toote kasutustingimusi.

Selle aasta kevadel kehtima hakanud uus lõhkematerjaliseadus piirab paugutite müüki ja kasutamist kuuele päevale aastas - 27. detsembrist kuni 1. jaanuarini.

Paugutiks peetakse teravaid kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehnilist toodet, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti ning mis on Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni poolt paugutiks nimetatud.

Teiste pürotehniliste toodete müügil ja kasutamisel on kehtestatud vaid vanusepiirangud selliste kaupade ostjatele. Üldiselt ei või müüa pürotehnilisi tooteid alla 18-aastastele isikutele. Noorematele isikutele võib müüa ainult selliseid tooteid, mille kasutusjuhendis on märgitud väiksem vanusepiirang. Eriti ohtlike pürotehniliste toodete kasutamiseks on nõutav ka kohaliku omavalitsuse vastav luba.

Pürotehnilise toote käsitlemisele esitatavad nõuded: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=816922
Lõhkematerjaliseadus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=735272

Lisainfo:
Ago Pelisaar
6256472
ago.pelisaar@mkm.ee


   08 Detsember 2004