www.vnl.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 12. nädala eelinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 12. nädala eelinfo

21.03.2005

ESMASPÄEV
Esmaspäeval, 21. märtsil osaleb Tehnoloogia ja innovatsiooni talituse peaspetsialist Marika Popp Brüsselis Euroopa Komisjoni DG Researchi ekspertgrupi avakohtumisel, mille eesmärk on kavandada ja välja töötada meetmeid edendamaks uuringute kasvu intensiivselt tegutsevates väike ja keskmise suurusega ettevõtetes.

TEISIPÄEV
Teisipäeval, 22. märtsil sõlmitakse Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (edaspidi RIKS) ja Suomen Erillisverkot OY ning Nokia Corporation Networks vahel lepingud vastavalt operatiivraadioside viie tugijaama ja ühe keskjaama kasutusliisinguks. Nende baasil moodustab RIKS operatiivraadiosidevõrgu, mis koos Suomen Erillisverkot OY võrguga katab kogu Soome lahe.

Sellega luuakse Eesti ja Soome piirivalvele Soome lahel uuel tasemel operatiivraadioside võimalused koostööks nii tavaolukorras kui ka ühisoperatsioonide läbiviimisel. Samuti tekib võimalus teistel Eesti ametkondadel operatiivraadioside võrguga liitumiseks.

Operatiivraadioside puhul on tegemist riikliku ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks olulise turvalise sidevahendiga.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip ütleb avasõnad lepingute allkirjastamisel teisipäeval 22.märtsil kell 16.30 Tallinna Raekojas.

Teisipäeval 22. märtsil osalevad majandusarengu- ja välisvahendite osakonna spetsialistid Pärnus Loode-Pärnu tööstusala äriplaani presentatsioonil. Äriplaani eesmärgiks on luua Loode-Pärnu tööstusala, mis läbi tugeva tööstuskeskkonna looks võimalused Pärnu linna jätkusuutlikuks ning maksimaalseks arenguks. Samas on plaanis tutvuda ka Pärnu linna üldise arengustrateegia ja tulevikuplaanidega.

Teisipäeval, 22. märtsil korraldab Suurbritannia Suursaatkond Leedus seminari teemal "Taastuvenergeetika, Suurbritannia kogemus ja tehnoloogiad". Ministeeriumist võtab seminarist osa ja teeb ettekande osakonna juhataja Einari Kisel rääkides taastuvenergeetika hetkeolukorrast Eestis.

NELJAPÄEV
Neljapäeval 24.märtsil kell 13.00 toimub Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu korraline koosolek, kus on päevakorras 2004. majandusaasta aruande heakskiitmine nõukogu poolt esitamiseks kinnitamiseks Üldkoosolekule ja sellega seonduv.

LENNUAMET
22.-23.märtsil külastavad Eestit EUROCONTROLi esindajad. Eesmärgiks on üle vaadata ning allkirjastada LCIP (Local Convergence and Implementation Plan ) dokument aastateks 2005-2009. Kahe päeva jooksul toimuvad kohtumised Õhujõudude, Tallinna Lennujaama, Lennuliiklusteeninduse AS ja Lennuameti esindajatega.
Lennuametis viibivad Eurocontrol`i esindajad 22.märtsil, lisaks LCIP dokumendile arutatakse ka SES (Euroopa Ühtne Taevas) rakendamisega seotud küsimusi.

21.-22.märtsil toimub Tallinnas ECACi julgestustöögrupi tehniliste küsimuste alatöögrupi (SEC-TECH-TF) 28. kohtumine
Kohtumisel osalevad lennundusjulgestuse eksperdid kümnest ECACi liikmesriigist, kahest vaatlejariigist (Iisrael, Ameerika Ühendriigid) ning Euroopa Komisjonist, ACI Europe'ist, IATAst ning ECAC sekretariaadist. Kohtumise käigus arutatakse erinevaid julgestusalaseid tehnilisi küsimusi.

23.-24.märtsil toimub Tallinnas ECAC/TAIEX TIP workshop
Euroopa Tsiviillennunduse Konverents (ECAC) on korraldanud oma liikmesriikidele arvukalt treeninguid eesmärgiga edendada liikmesriikides julgestusalast teadlikkust, koolitades erinevates julgestusvaldkondades nii riigiteenistujaid kui ka lennundusettevõtete töötajaid.
Nimetatud ürituste sarjas toimub ECACi, Euroopa Liidu Tehnilise Abi Infobüroo (TAIEX) ja Lennuameti koostööna järjekordne treening läbivalgustusaparaatidele installeeritava TIP tarkvara teemadel 23.-24.märtsil Tallinnas. Töökohtumise toimumisajaks tuuakse Eestisse vastava tarkvaraga läbivalgustusaparaatide simulaatorid, millel treeningul osalejad saavad harjutada ning end testida.
Ürituse eesmärgiks on edenda lennujaama tundlikele aladele sisenevate isikute lennundusjulgestusotstarbelise läbivaatuse kvaliteeti.

Kristi Mae
kristi.mae@ecaa.ee
Peadirektori abi
tel (0) 6 949 676
GSM (0) 50 71 241
faks (0) 6 949 667


RAUDTEEINSPEKTSIOON
22. ja 23. märtsil osaleb Raudteeinspektsiooni delegatsioon Riias toimuval Hollandi valitsuse välisabiprogrammi PSO rahastataval raudtee sertifitseerimise ja standarditealane seminaril. Seminaril tutvustatakse Euroopa Liidu vastavat seadusandlust ning arutatakse töögruppides selle rakendamist Lätis ja Eestis. Analoogne Hollandi valitsuse projekt kestab hetkel ka Eestis.

Raul Lobanov
Projektitalitus
Arendusosakond
Raudteeinspektsioon
Tel. 605 7442
E-post: raul.lobanov@rinsp.ee


   21 Märts 2005