www.vnl.ee

Tarbijate huvi oma õiguste vastu suureneb iga aastaga

Tarbijakaitseameti tellimusel viidi Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi
uurimus, mille eesmärgiks on analüüsida tarbijakaitse olukorda Eestis.
Analoogset tarbijakaitseteemalist küsitlust on läbi viidud juba alates 1998.
aastast. Uurimuses selgitatakse välja, millistes olukordades tarbijate
õigusi sagedamini rikutakse, milline on tarbijate informeeritus oma
õigustest, kuidas mõjutavad reklaamikampaaniad tarbijate ostukäitumist jms.


Uuringust selgub, et 78% küsitletustest on tarbijakaitseseaduse olemasolust
teadlikud ning väitega, et kauplejad on tarbija õigustega kursis, nõustus
üle poole vastanutest.<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tarbija õiguste rikkumisi esines 2004. aastal vastajate hinnangul kõige
sagedamini turul (42% vastajatest) ja väikestes poodides (41% vastajatest)
ja enim esines tarbijatel probleeme toidukaupadega (51% vastanutest).
Rõivaste ja jalatsitega oli probleeme 38% vastanutest. Võrreldes 2003.
aastaga, on õiguste rikkumiste protsent kasvanud elektroonika ja
kodumasinate puhul, sama kasvutendentsi on märgata ka Tarbijakaitseametile
laekunud tarbijakaebuste osas: kui 2003.aastal oli see 17%, siis 2004.
aastal 20%. Teenustest rikuti enim tarbijate õigusi telefoni- ja andmesides
(27% vastanutest), toitlustusasutustes (26%) ning seoses kommunaalteenustega
(25%).

Küsitlusest selgus, et 45% tarbijatest on ostnud kaupu ja teenuseid
reklaamikampaaniate mõjul. 28% vastanutest olid oma ostuga rahul, 17% aga
pettusid ostetud tootes. Rahulolematuse peapõhjuseks on endiselt ostetu halb
kvaliteet või pakkuja lubadustes pettumine (56% küsitletutest). Antud
põhjuste kõrvale on tõusnud reklaamsõnumite mitmetähenduslikkus (sõnumi
mitmetitõlgendamise tõttu pettus kaubas või teenuses 45% küsitletutest).

Uuriti ka erinevate tarbijalepingutega kaasnevate tüüptingimuste
arusaadavust tarbijate silmis. Selgus, et 60-le % elanikkonnast on need
arusaamatud, mis näitab, et teenuse pakkuja poolt oodatakse tüüptingimuste
lahti seletamist.

Jätkuvalt soovivad tarbijad tarbijakaitsealast teavet saada eelkõige
televisiooni ja päevalehtede vahendusel. Samuti on tarbijatele üheks
tähtsamaks infokanaliks Tarbijakaitseameti infotelefon 6 201 707, millele
laekunud kõnede arv suureneb iga aastaga. Informatsiooni hankimise osas
viitavad küsitluse tulemused elanike aktiivsuse tõusule. Interneti levik on
suurendanud ka selle kasutamist tarbijakaitsealase info saamiseks.

Tarbijakaitseameti enda allikatest on jätkuvalt populaarseim ameti
kodulehekülg Internetis www.tka.riik.ee <http://www.tka.riik.ee/> (vastas
34%). Tarbijad ise hindavad kõige vajalikumaks infot Tarbijakaitseameti
infotelefonil ning televisioonis.Eda Amur
Tarbijakaitseamet
Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna peaspetsialist
Kiriku 4, 15071 Tallinn
tel 6201904
fax 6201701
eda.amur@consumer.ee


   13 Aprill 2005