www.vnl.ee

Moslemit peetakse teise sordi inimeseks?

Moslemit peetakse teise sordi inimeseks?

SI teade nr 61

07.08.2005

"Kaitsepolitsei menetluses ei ole käesoleval ajal väärteo- või kriminaalasju, mis taolisi rikkumisi käsitleks," märkis 1. augustil Kaitsepolitseiameti komissar Henno Kuurmann vastuses Jaanis Valgu teabenõudele, mitu inimest on uurimise all seoses Interneti portaalides levitatava moslemivihkamisega.

Jaanis Valk lisas teadenõudele ka lühikese ajalõigu jooksul Postimehe netiväljaandest nopitud kommentaarid:

1. jjj 23.07.2005 10:09 jänkidel vis õigus: vaja hakata hävitama nende pühakodasid.

2. metsik 23.07.2005 10:41 ... Tuleb laskuda äärmustesse ja midagi nende tapapojadega ette võtta.neil on liiga haiglane usk ja nad nö. täidavad "Jumala" käsku.

3. tige 23.07.2005 10:55 Jänkide idee täiesti õige, kõik islami pühakohad maapealt pühkida ja islam ära keelata, kui keegi siis veel allahi edasi teenib siis kohapeal maha lasta. Tegelt üks hea varjant veel, kõikide kättesaadud terroristide sugulased, sõbrad,tuttavad üles otsida ja avalikult hukata, see paneks raisad mõtlema kui endast pohhui on siis ehk suguvõsale ikka mõtleb.

4. kõik 23.07.2005 11:34 plahvatused ja need moslemi ja islamit ülistavad kommentaarid on viinud mind selleni, et mõnd moslemit nähes libistan talle vaikselt noa neeru.

5. Sander 23.07.2005 12:06 Moslemi terroristidest okupantide pealetungi piiramiseks kogu maailmas tuleks nende kohalviibimine muuta nendes riikides väga ebamugavaks: 1.tunduvalt suurendada islami kui terrorismile ja tapmistele õhutava kurjusereligiooni kontrolli. 2.tunduvalt suuremat kontrolli mošeede ja mullade tegevuste üle. 3.keelata islamikirjanduse levitamine.

6. (Nüüdseks lehelt eemaldatud) 23.07.2005 13:03 Islami usk ongi hävitramiseks! Moslemid lihtsalt euroopast eemale ajada.Iga normaalne inimene, kes vähegi mõelda suudab peaks sellest aru saama.See on sama jäle, ku homod. See on sama sitane, kui reoveetoru.

Henno Kuurmann lisab vastuses teabenõudele, et kaitsepolitsei ega ka politsei ei anna hinnanguid isikute arvamuste, usuliste või poliitiliste vaadete avaldamiste kohasusele või mittekohasusele, kui need pole tehtud vastuolus kehtivate seadusega, ning soovitab pöörduda isikul, kes tunneb, et mingi konkreetne fraas, tekst või kujutis rikub tema õigusi, oma õiguste kaitseks kohtu poole.

"Karistusseadustiku § 151 lg 1 sätestatud tegu on väärtegu ning taolisi rikkumisi menetleb politsei. Karistusseadustiku § 151 lg 2 sätestatud tegu on kuritegu ning taolistes rikkumistes teostab kohtueelset uurimist kaitsepolitsei," teeb Kuurmann vahe vahele ka tavalise politsei ja kaitsepolitsei vahele.

"Ääretult tore, et minu tähelepanu pöörati sellele, et ühekordse seaduserikkumise puhul peaksin pöörama sellele politsei tähelepanu ja korduva seaduserikkumise puhul kuulub uurimine kaitsepolitsei kompetentsi. Kuidagi ei arvesta aga ülalpool mainitud asutus seda, et minul arvuti tavakasutajana pole võimalik kindlaks teha, kes on korduvalt õhutanud, kes esmakordselt ja seetõttu ei tea ka millise instantsi poole pöörduda," leiab Jaanis Valk.

"Teine tahk teeb mind palju ärevamaks ja see on nimelt see, et teatud instantsid tekitavad ise oma tegematusega situatsiooni, kus juudivihkamine hakkab vohama," on Valk nõutu, sest Olev Hannula juhtumist ilmneb, et Eestis kaitstakse juute rohkem kui näiteks eestlasi, ning ta esitab utreeritud küsimuse, miks juute ei või vihata ja moslemeid võib?

Hannula mõisteti mõni päev tagasi väärteo korras süüdi väljendi "juudid ahju" kirjutamise eest Delfi kommentaaris (SI-59 Olev Hannula juhtumi kolm valvsakstegevat tahku) ja tema tegu menetles kaitsepolitsei, seejuures üpriski jõuliste meetoditega.

Olev Hannulat süüdistati § 151 lg 1 järgi, ent kaitsepolitsei komissari selgitusest koorub välja tõik, et selle seadusesätte rikkumisi peaks menetlema hoopis tavaline politsei, mitte kaitsepolitsei.

Karistusseadustik sätestab järgmist:

§ 151. Sotsiaalse vaenu õhutamine

(1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, - karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) vähemalt teist korda või
2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Allikas: Jaanis Valk
Kontakt: vibu11@hot.ee


   07 August 2005