www.vnl.ee

EAKL informeeris Euroopa Komisjoni töötajatevaenulikust eelnõust

Eesti Ametiühingute Keskliidu

PRESSITEADE

3. veebruar 2006EAKL informeeris Euroopa Komisjoni töötajatevaenulikust eelnõust


Täna/reedel kohtus Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Harri Taliga Euroopa Komisjoni Delegatsiooni Eestis juhi Toivo Klaariga, et informeerida teda Eestis kavandatavast

töötajatevaenulikust töötajate usaldusisiku seaduse eelnõust.

Eelnõu ei loo tõhusat ja toimivat töötajate esindamise süsteemi, selle jõustumisel väheneksid töötajate õigused ja võimalused ise otsustada oma esindajate üle. Eelnõu läbiv mõte on tekitada olukord, kus vaid üks isik esindab informeerimisel ja konsulteerimisel töötajaid isegi ettevõttes, kus töötab tuhandeid inimesi.

Sisuliselt soovitakse eelnõuga likvideerida tööandjast sõltu­matu töötajate esindaja institutsioon. Selle asemel, et aidata kaasa sotsiaaldialoogi tugevnemisele ja arengule Eestis, looks uus seadus olukorra, kus sisulist partnerlust ettevõttes ei toimu. Tõsises ohus on tööandjast sõltumatu töötajate esinduse olemasolu ja tulevik Eesti töökohtadel, mis õõnes­tab Euroopa sotsiaalmudelit tervikuna.

Eelnõu on teravas vastuolus nii Euroopa Liidu õigusega kui ka Rahvus­va­he­lise Töö­orga­ni­sat­siooni ILO standarditega. Eelnõu teemal peetud konsultatsioonide käigus on sotsiaal­minis­tee­rium järje­kind­lalt tõrjunud EAKLi põhjendatud muudatusettepanekuid, esitamata mingeid sisu­lisi vastuväiteid.
Kuigi EL õiguse kohaldamise käigus on liikmesriikidel keelatud hal­ven­dada töötajate (ja neid esindavate organisatsioonide) olukorda ning vähendada olemasolevaid õigusi ja tagatisi, nä­hakse eelnõus usaldusisiku tegevuseks ette täna kehtivatest ebasoodsamaid tingimusi. Usaldusisikute kohustuste ring laieneb märgatavalt, samal ajal vähendatakse reaalseid võimalusi kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks - nii näeb eelnõu ette usaldusisikule tema ülesannete täitmiseks antava põhitööst vaba aja lühendamise seniselt 40 tunnilt 24 tunnini nädalas 500 või enama töötaja esindamisel. Ometi rõhutab direktiiv, et töötajate esindamine tuleb tagada parimal moel, säilitades usaldusisikutele sood­sa­mad tingimused.

Eelnõuga nähakse usaldusisikule informeerimise ja konsulteerimise kohustuse rikkumise, samuti konfidentsiaalse teabe hoidmise kohustuse rikkumise eest ette ebaproportsionaalselt suur karistus, milleks on 200 trahviühikut ehk 12 000 Eesti krooni.

"On ilmselge, et eelnõu vastuvõtmine seadusena looks olukorra, kus on võimatu leida inimesi, kes sooviksid usaldusisikuna töötajaid esindada," ütles EAKLi esimees Harri Taliga. "Kui usaldusisikul pole töötajate esindamiseks vajalikku aega ega koolitust, samas ripub Damoklese mõõgana pea kohal suure trahvi ähvardus, siis jääb direktiivi eesmärk täitmata ja mingit sisulist dialoogi töökohtadel ei teki."

Eesti Vabariigil on kohustus kohaldada EN informeerimise ja konsulteerimise raamdirektiivi. Sotsiaalministeerium soovib selleks valmistada ette uue töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu, kuigi direktiiv ei maini poole sõnagagi töötajate usaldusisikut, tema õigusi ja volitusi.Lisainfo

EAKL esimees

Harri Taliga

6412 800, 55 53 48 40EAKL infojuht

Siiri Rebane

6412 808, 58 19 04 00   03 Veebruar 2006