www.vnl.ee

Teadlaste liit: Tallinna ülikooliruum vajab korrastamist

Eesti Teadlaste Liidu (ETL) juhatuse hinnangul on Tallinna ülikooliruumi korrastamine paratamatu, juhatus peab hädavajalikuks nii Tartu kui ka Tallinna ülikooli jätkusuutlikku arengut.

Liidu juhatus leidis eelmisel nädalal peetud koosolekul, et Tallinna ülikooli nime on senistes diskussioonides üle tähtsustatud ning vähe on pööratud tähelepanu ülikooli kujundatavatele tegevuseesmärkidele ja -valdkondadele nii õppe- kui ka teadustöö osas.

ETL on seisukohal, et demograafiline olukord tingib eriti Tallinnas ülikooliruumi paratamatu korrastumise ning ülikoolide ja kõrgkoolide ühinemise, millega tuleb saavutada teadus- ja õppetegevuse kvaliteedi jätkuv kasv.

Samas on ja jääb Tartu ülikool autoriteetseks rahvus- ja teadusülikooliks, mille tegevus on oluliselt tähtis Eesti hariduses, teaduses ning rahvusliku identiteedi kujundamisel.

Juhatuse hinnangul tuleb riikliku koolitustellimuse jaotamisel ülikoolide vahel lähtuda nende sisulisest potentsiaalist ja riiklikest vajadustest, mitte poliitilistest otsustest.

Samuti kutsus juhatus Eesti ülikoole senisest tihedamale ja vastastikku kasulikule koostööle, et tagada nii Tartu kui Tallinna ülikoolide jätkusuutlik areng.

1998. aastal asutatud Eesti Teadlaste Liitu kuulub ligikaudu 200 liiget Eesti ülikoolidest ja teadusasutustest.  BNS   29 November 2004