www.vnl.ee

Jäätmeseaduse muudatusega ei kaasne kaupade kallinemine

Täna, 26. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse, millega täpsustatakse kehtivat seadust. Tarbijatele seaduste muutmine olulist mõju ei avalda.

Jäätmeseaduse muudatuse tingisid praktikas ilmnenud probleemid seaduse rakendamisel ja sellest tulenevalt tekkis vajadus seaduse sätete täpsustamisele. *Näiteks on ilmnenud, et jäätmehooldusnõuete rikkumise eest karistada võimaldavad sätted on liiga üldist laadi, ka tuleks eraldi välja tuua karistused olulisemate jäätmehoolduse alaste kohustuste täitmata jätmise eest," ütles Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Kaili Kuusk.

Kuusk lisas, et seaduse muudatus ei too kaasa tootja vastutusega seotud toodete kallinemist, kuna tootja vastutus on juba rakendatud kehtiva jäätmeseaduse alusel.

Maakondade jäätmekavade paremaks ühilduvuseks eraldiseisvaid maakonna jäätmekavasid enam ei koostata, vaid maakondade jäätmehooldus sisaldub üleriigilises jäätmekavas. Maavanematel ja kohalikel omavalitsustel on võimalus osaleda riigi jäätmekava koostamisel samal määral nagu praegu maakonna jäätmekava koostamises.

Seaduse muudatusega täpsustub ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetlusprotseduur ning käitluslitsents muutub tähtajaliseks.

*Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse ohtlike jäätmete käitlusteenuseid osutavatele isikutele, see peab tagama rangema kontrolli nimetatud jäätmekäitlejate üle, kindlustama nende asjatundlikkuse ja vajaliku tehnilise varustatuse kõrgendatud keskkonnariskiga seotud tegevusvaldkonnas," ütles Kuusk.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents on tegevusluba, millega on tuvastatud isiku pädevus ja tehnoloogia sobivus ja mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses.

Jäätmeseaduse muutmise vajaduse tingis ka viimaste aastate kiire jäätmehoolduse areng.

Lisainfo:
Kaili Kuusk
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist
626 2866
kaili.kuusk@envir.ee

Lugupidamisega,

Manuela Pihlap
Pressiesindaja
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee


   26 Oktoober 2006