www.vnl.ee

Euroopa Nõukogu töögrupp andis hinnanguid Eesti valmisolekule Schengeniga liitumiseks

Euroopa Nõukogu töögrupp andis hinnanguid Eesti valmisolekule Schengeniga liitumiseks

Esmaspäeval, 30. oktoobril, võttis Euroopa Nõukogu Schengeni hindamiste töögrupp vastu Eesti mere- ja õhupiiri, andmekaitse ja Kiievi Suursaatkonna konsulaarosakonna viisatöö hindamisraportid. Peterburi Peakonsulaadi viisatöö hindamisraport võeti vastu septembris.


Mere- ja õhupiiri hindamine

"Piirivalve on saanud üldiselt positiivse hinnangu. Piirikontrolli protseduurid vastavad Schengeni normdokumentides esitatud nõuetele ning olemasolevad piirivalvurid on hästi koolitatud. Hindajate sõnul on organisatsioon hästi üles ehitatud," ütles siseministeeriumi Schengeni koordinaator Piret Lilleväli.

Hindamisraportites tõstetakse eriti positiivselt esile piirivalve uurimise ja riskianalüüsi süsteemi ning selle kasutamist praktikas. Koostöö ametkondade vahel hinnatakse siseriiklikult tõhusaks ja koostöö naaberriikide piirivalvega heaks nii kohalikul kui kesktasandil. Raportites leiavad positiivset äramärkimist paljud aspektid, sealhulgas käesoleval aastal käivitunud integreeritud mereseiresüsteem.

"Tõsised märkused on hindajatel Narva jalakäijate ja raudtee-piiripunkti infrastruktuuri kohta. Samuti on tehtud märkusi piirivalve vananenud laevade kohta," lisas Lilleväli. "Vajalik on ka Tallinna lennujaama infrastruktuuri arendus, et võimaldada Schengeni ja mitte-Schengeni reisijate füüsilist eraldamist. Ehitustööd seal on juba ka alanud."

Piiri hindamisraportites on läbiv soovitus analüüsida tõsiselt reaalset personalivajadust ja planeerida koosseisud lähtuvalt analüüsist. "Hindamismeeskonna tõsine soovitus oli tegeleda piirivalve personaliküsimustega. Schengeni välispiiri valve ja kontroll on kogu Schengeni õigusruumi jaoks võtmeküsimus," ütles Piret Lilleväli.


Konsulaatide hindamine

Konsulaatide hindamisel tõsteti hindamisraportites esile Eesti personali head koolitust ja siseriiklikku ametkondade vahelist koostööd viisade väljastamise konsulteerimisel. Rohkem tähelepanu soovitavad hindajad pöörata konsulaatide turvalisusele. Töögrupis toodi välja, et Eestil tuleks hakata teadvustama immigratsiooniriski kasvu, kui Eesti on Schengeni ruumiga liitunud.


Andmekaitse hindamine

"Andmekaitse Inspektsiooni peab hindamiste töögrupp pädevaks, kuid juhib tähelepanu mitmele asjaolule, mis ei täida täielikult Schengeni tingimusi. Kindlasti tuleb teha muudatused seadusandluses viisil, et Andmekaitse Inspektsioonil oleksid õigused Schengeni infosüsteemi kasutamise järelevalveks," ütles Lilleväli.


Politseikoostöö

"Politseikoostöö raport tõstab väga positiivselt esile meie koostööd kuritegude avastamisel Soome kolleegidega. Samuti on positiivses võtmes kajastatud politsei infosüsteemi ning tehnilist varustatust," ütles Piret Lilleväli. "Arenguruumi on veel koostöös Läti politseiga - pärast piirikontrolli kaotamisest Eesti ja Läti vahel on see väga olulise tähtsusega."

Esmaspäeval kogunenud Euroopa Nõukogu Schengeni hindamiste töögrupis lepiti kokku politseikoostöö ja maapiiri raporti väikestes redaktsioonilistes muudatustes, mistõttu esitatakse raportid kinnitamiseks 16.-17. novembril.

Schengeni hindamisraportite alusel tehakse käesoleva aasta detsembriks justiits- ja siseasjade nõukogule hindamiste vahekokkuvõte. Kõik Euroopa Liidu uued liikmesriigid peavad esitama raportites välja toodud soovituste täitmise kohta aruanded hiljemalt 2007. aasta veebruaris.

Eesti oli Schengeni hindamisteks valmis alates 1. maist 2005. Hindamismissioonid viidi Eestis läbi käesoleva aasta maist septembrini. Missioonidele eelnes põhjaliku hindamisküsimustiku täitmine ja analüüs. Schengeniga liitumiseks valmisoleku hindamised jätkuvad Schengeni infosüsteemi hindamistega, kuid täpsem aeg selgub, kui lepitakse kokku infosüsteemi valmimise ajagraafik.

Schengeniga liitumiseks peavad kõik hindamised olema läbitud ning raportites tehtud soovitused täidetud. Seejärel saab Euroopa Liidu Nõukogu vastu võtta otsuse piirikontrolli kaotamise kohta.

Katrin Vides
Pressinõunik

Avalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja Kaja Kukk - tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Katrin Vides - tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kärt Einlo - tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@sisemin.gov.ee

Faks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee
Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn   31 Oktoober 2006