www.vnl.ee

Arvamus: Eesti ei saa loota Euroopa Kohtu kaitsele

Jaanis Valk leiab Setumaa listis, et setude põhiargument, et piirileppe ratifitseerimine on põhiseaduse vastane, on küll õige, kuid ei tööta, sest pärast 1. maid 2004, mil Eesti astus Euroopa Liitu, on põhiseadusevastasus lubatud.

Euroopa Liiduga ühinemiseks oli vaja muuta Eesti põhiseadust, arutleb Valk. Põhiseaduse muutmise vajadus tulenes Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusest.

E Liidu õiguse ülimuslikkus tähendab, et E Liidu õigusel on prioriteet liikmesriikide õiguse, sealhulgas põhiseaduse ees. See on Euroopa Kohtu selge seisukoht.

Valk toob näiteks ühe seesuguse kohtulahendi paljude hulgast, kus Euroopa Kohus märgib, et E Liidu õiguse ülimuslikkust rakendatakse ka liikmesriikide põhiseaduste suhtes. Internationale Handelsgesellschafi otsuses (asi 11/70) kinnitas Euroopa Kohus põhjenduste punktis 3, et E Liidu meetme kehtivust liikmesriigis ei mõjuta väide, et see on vastuolus kõnealuse riigi põhiseaduse struktuuri põhimõtetega või põhiseaduses ettenähtud põhiõigustega.

Kui vastuollu satuvad Euroopa Liidu õigus ja Eesti põhiseadus, siis ei luba Euroopa Liidu õigus rakendada Eesti põhiseaduse § 123 lg 1 põhimõtet, et põhiseaduse ja välislepingu vastuolu korral kohaldatakse põhiseadust, leiab Valk ning järeldab, et seega on Eesti kaotanud oma iseseisvuse ja mõningal määral ka põhiseaduse.

"Me oleme oma vabaduse ise maha müünud," lõpetab Jaanis Valk.

SI teade nr 15
Setumaa list / VNL-Online


   04 Juuli 2005