www.vnl.ee

Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava aastateks 2007-2013 Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava aastateks 2007-2013

Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava aastateks 2007-2013

Tänasel kabinetinõupidamisel kiitis Vabariigi Valitsus heaks
põllumajandusministri esitatud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK),
mille raames on võimalik Eesti maaelu järgneva seitsme aasta jooksul
toetada ligikaudu 14,5 miljardi krooniga. Kokku on arengukava raames kavas
rakendada 19 meedet, sealhulgas 11 alameedet.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul on tegemist dokumendiga, mis
paneb paika Eesti maaelu suundumused järgnevaks seitsmeks aastaks.
"Arutelud maaelu arengu strateegia ja -kava osas on kestnud ligikaudu kaks
aastat. Niivõrd põhjalik dialoog peaks andma kõigile asjaosalistele selge
sõnumi, et läbi on arutatud ja analüüsitud kõik võimalused ning vajadused
ja saavutatud on kompromiss erinevate huvide vahel. Usun, et täna
Valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava tagab maaelu jätkusuutlikkuse
ning annab maainimesele maal elamiseks ja tegutsemiseks vajaliku
kindlustunde," rõhutas Tuiksoo.

Eelarveperioodil 2007-2013 rahastab Euroopa Liit maaelu arengu ja
põllumajandustoetusi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD),
mida liikmesriigid omalt poolt kaasfinantseerivad. Lähiajal on kavas MAK
esitada Euroopa Komisjonile ja alustada selle osas ametlikke
läbirääkimisi. "Kuigi Komisjonil on MAKi heakskiitmiseks aega kuni 6 kuud,
käivad läbirääkimistega paralleelselt ka ettevalmistused toetuste
rakendamiseks," selgitas Tuiksoo.

MAKi strateegilise alusdokumendi – Maaelu arengu strateegia 2007-2013
(MAS) – kiitis Vabariigi Valitsus heaks 13. juulil 2006. Õigusliku aluse
MAKi toetuste rakendamiseks loob Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus, mis on
Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud 11. jaanuaril käesolevala aastal
ja praeguseks läbinud Riigikogus ka esimese lugemise.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 lõplik Valitsuse poolt heakskiidetud
versioon avaldatakse põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil
www.agri.ee/mak lähemate tundide jooksul.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 6 256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee

Taustainformatsioon
Euroopa Liidu eelarveperioodi jooksul aastatel 2007-2013 on Eestil
võimalik muuhulgas kasutada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
(EAFRD) vahendeid ligikaudu 11,2 miljardi krooni ulatuses (sellele
lisandub Eesti riigi poolne kaasfinantseering). Nende vahendite
kasutamiseks koostavad liikmesriigid maaelu strateegiad ja maaelu arengu
kavad. Maaelu arengu strateegia on arengukava strateegiliseks aluseks,
arengukavas valitud meetmete kaudu viiakse strateegiat ellu.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 on suunatud Eesti põllumajanduse ja
metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna
parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse
mitmekesistamisele, võttes arvesse Eesti maaelu omanäolisust. Sellest
tulenevalt on arengukava peamised prioriteedid:
- põllumajanduse konkurentsivõime paranemine sellisel määral, et
põllumajandusettevõtjad suudaksid pärast 2013. aastat tulla toime selleks
ajaks vähenevate toetuste tingimustes. Metsanduse pikaajaline
konkurentsivõime peab jõudma tasemele, mis tagab metsapotentsiaali
taastamise ja ennetustegevuse, erametsa säästliku majandamise ning toetama
metsasaaduste ja metsandusteenuste ulatuslikumat kasutamist;
- rakendatavad põllumajanduse tootmisviisid peaksid tagama hea
keskkonnaseisundi, põllumajanduslik maakasutus peab säilima piirkondades,
kus see on oluline traditsiooniliste maastike kujunduses ning kõrge
loodusväärtusega alade säilimisel. Metsade majandamisel ja kaitsel
lähtutakse säästva metsanduse põhimõtetest;
- maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamine eelkõige vähemsoodsatel aladel
ning maapiirkondade elukvaliteedi parandamine;
- senisest laialdasema otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile, nii et
aastateks 2009-2010 oleks enamik valdu hõlmatud kohalike
tegevusgruppidega.

Strateegiast tulenevalt on nimetatud eesmärkide saavutamiseks vahendid
jaotatud järgmiselt:
- põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime – 40%;
- keskkonna ja paikkonna parandamine – 39%;
- maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine – 21%;
- LEADER – 10% (LEADER on horisontaalne teisi telgi läbiv telg, seetõttu
kajastuvad läbi LEADERi tehtavad tegevused juba vastava telje osakaalus).

EAFRD toetused on suunatud sellele osale maaelu arengust, mis on otseselt
või kaudselt põllumajandusega seotud. Fondi toetuste sihtgruppideks on
põllumajandusega tegelevad isikud, erametsaomanikud või nende ühistud,
koostööd edendavad ühendused, mittepõllumajanduslikud mikroettevõtted
maapiirkondades ja kohalikud tegevusgrupid.

Maaelu arengukava ja -strateegia sisuline koostamine ja dialoog algas
2004. aasta septembris vastavas töögrupis, milles osalesid tootjate ja
maaorganisatsioonide esindajad. Suur osa Eesti poolt esitatud
ettepanekutest võeti arvesse ka toetuste jagamise aluseks oleva Euroopa
Liidu Nõukogu maaelu arengu määruse koostamisel. MASi ja MAKi koostamist
on koordineerinud Põllumajandusministeerium, kaasates selleks moodustatud
juhtkomisjoni kaudu teisi ministeeriume ning sotsiaalseid ja majanduslikke
partnereid. Strateegia ja arengukava koostamisest on antud ülevaateid
Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogus ja Riigikogu maaelukomisjonis.
Maaelu arengukava on üks enim sektori ja sotsiaalsete partneritega läbi
arutatud ja kooskõlastatud arengukavasid – siinkohal võiks välja tuua, et
MAKi kohta on esitatud ligikaudu 350 ettepanekut, millest enam kui
pooltega on arvestatud.

MAK 2007-2013 toetusmeetmed:

I telg – Põllumajandus ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine
- Meede 1.1 Põllumajandustootjate ajakohastamine:
Alameede 1.1.1 Investeeringud mikropõllumajandustootjate
arendamiseks;
Alameede 1.1.2 Põllumajandustootjate pikaajalised investeeringud;
Alameede 1.1.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse;
- Meede 1.2 Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele
metsandussaadustele lisandväärtuse andmine;
- Meede 1.3 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
- Meede 1.4 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur;
- Meede 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja
metsandussaadustele lisandväärtuse andmine;
- Meede 1.6 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine;
- Meede 1.7 Koolitus- ja teavitustegevused;
- Meede 1.8 Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine.
II telg – Keskkonna ja paikkonna säilitamine
- Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus;
- Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
- Meede 2.3 Natura 2000 toetus erametsamaale;
- Meede 2.4 Natura 2000 võrgustiku poollooduslike koosluste hooldamine;
- Meede 2.5 Põllumajanduslink keskkonnatoetus:
Alameede 2.5.1 Keskkonnasõbralik majandamine;
Alameede 2.5.2 Keskkonnasõbralik majandamine nitraaditundlikul
alal;
Alameede 2.5.3 Mahepõllumajanduslik tootmine;
Alameede 2.5.4 Püsirohumaade keskkonnasõbralik hooldamine;
Alameede 2.5.5 Ohustatud tõugu looma kasvatamine;
Alameede 2.5.6 Kohalikku sorti taime kasvatamine;
- Meede 2.6 Kaitsemetsa rajamine;
- Meede 2.7 Energiavõsu rajamine;
- Meede 2.8 Vähetootlike investeeringute toetus:
Alameede 2.8.1 Kiviaedade rajamine ja taastamine;
Alameede 2.8.2 Põllumajandusmaa lupjamine.
III telg – Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine
- Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas;
- Meede 3.2 Külade uuendamine ja arendamine.
IV telg – LEADER
- Meede 4 LEADER-meede.

Täpsem info: www.agri.ee/mak.


   08 Veebruar 2007