www.vnl.ee

Riigikohtu otsus Vene Föderatsiooni sõjaväepensionäri elamisloa asjas

Riigikohtu halduskolleegiumi otsus Vene Föderatsiooni sõjaväepensionäri elamisloa asjas

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet pikendas sõjaväepensionäri Sergei Miroshnitshenko tähtajalist elamisluba erandkorras. Miroshnitshenko vaidlustas elamisloa sellise pikendamise leides, et Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Vene relvajõudude pensionäre käsitleva kokkuleppe järgi saab talle kui sõjaväepensionärile elamisloa pikendamisest keelduda vaid ohu tõttu Eesti riigi julgeolekule. Ta leidis, et erandkorras elamisloa pikendamine võtab temalt võimaluse tulevikus taotleda alalist elamisluba.

Ringkonnakohus rahuldas Miroshnitshenko kaebuse ja tunnistas erandkorras tähtajalise elamisloa pikendamise õigusvastaseks. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet kaebas ringkonnakohtu otsuse edasi. Riigikohtu halduskolleegium jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ja ringkonnakohtu otsuse jõusse.

Riigikohus lähtus sellest, et Põhiseaduse § 123 järgi kohaldatakse välislepingu ja seaduse vastuolu korral välislepingut.

Riigikohus leidis, et sõjaväepensionär saab tähtajalise elamisloa riikidevahelise kokkuleppe alusel, mitte aga erandkorras välismaalaste seaduse alusel. Alalise elamisloa võib sõjaväepensionär saada välismaalaste seaduse § 12 lg 3 alusel, kui ta on Eestis elanud tähtajalise elamisloa alusel viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm aastat ning tal on Eestis kehtiv elamisluba, elukoht ja äraelamiseks piisav püsiv legaalne sissetulek.

Sellist järeldust toetab ka Vabariigi Valitsuse 1999.a 23.novembri määrus nr 362, mille punktis 108 peetakse võimalikuks alalise elamisloa andmist Vene Föderatsiooni sõjaväepensionärile.


Otsuse tekst:
http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/3-1-43-02.html


   26 Oktoober 2002