www.vnl.ee

Hiiumaa tuuleparkide rajamise kohta on esitatud hulgaliselt ettepanekuid

Hiiumaa tuuleparkide rajamise kohta on esitatud hulgaliselt
ettepanekuid

Loode-Eesti rannikumerre rajatavate tuuleparkide keskkonnamõjude
hindamise (KMH) programmile esitasid ettepanekuid neli asutust ja üks
eraisik.

Ettepanekuid esitasid Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Hiiumaa
Maavalitsus, Keskkonnaministeerium (sh Hiiumaa keskkonnateenistus) ning
Ants Erm. Ettepanekud puudutavad võimalikku negatiivset mõju
kaitsealadele ning EL Loodusdirektiivi lisades nimetatud
elupaigatüüpidele ja liikidele. Veel juhitakse tähelepanu
tuulepargi ja Hiiumadala liivamaardla kavandatavate tegevuste
võimalikule koosmõjule. Vajalikuks peetakse hinnata sadama alal
planeeritavate tegevuste eraldi- ja koosmõju nii elustikule kui ka
rannikuprotsessidele. Mitmed ettepanekud rõhutavad tuulepargi rajamise
võimalikku mõju Hiiumaale kui turismipiirkonnale. Lisaks käsitletakse
ka mõju mereloomastikule ja Hiiumaa randadele, sotsiaal-majanduslikku
mõju ja piiriülest keskkonnamõju, alternatiivseid lahendusi ning
jääolusid jne.

OÜ Nelja Energia soovib Hiiumadala looderanniku lähistele (avameres
asuvatele Apollo, Vinkovi, Neupokojevi pankadele ja nende lähistele)
rajada viis tuuleparki (tuulikute koguarv ca 200) elektrienergia
tootmiseks. Tuulikud on kavas ehitada merepõhja rajatavatele
vundamentidele. Merre asetatakse ka alalisvoolu merekaabel tuulepargist
kuni selle ühendamiseni AS-i Eesti Energia põhivõrgu Harku alajaama ja
Rootsi suundadel. Alternatiiv on merekaabel ühendada Lihula alajaama.
Arendaja kavandab KMH käigus hinnata Rootsi-suunalise kaabli
paigaldamise mõju kuni Eesti territoriaalmere piirini.

Keskkonnamõju hindamine peab muuhulgas kajastama ka võimalikke
alternatiive tuulepargi tehnilistes lahendustes.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimus Hiiu
Maavalitsuses 26. veebruaril.

Lisainfo:
Irma Pakkonen,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist
626 2974
irma.pakkonen@envir.ee


   02 Märts 2007