www.vnl.ee

Kulupõletamine keelatakse konkreetsest kuupäevast alates


Kulupõletamine keelatakse konkreetsest kuupäevast alates

Täna, 22. märtsil allkirjastas keskkonnaminister Rein Randver määruse,
millega reguleeritakse senisest täpsemalt metsa ja muu taimestikuga
kaetud alade tuleohutusnõuded.

Uuendatud põhimõtete kohaselt määratleb igal aastal tuleohtliku aja
alguse ja lõpu Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI).
*Tuleohtliku aja määravad meie eksperdid, kelle hinnangu kohaselt
algab igal aastal kulu põletamise keeluaeg konkreetsest kuupäevast
alates,“ selgitas EMHI direktor Jaan Saar.

Tuleohtliku aja algusest teavitatakse elanikkonda massiteabevahendite
kaudu ning tuleohtlikul ajal on kulu põletamine keelatud. Tuleohtlik aeg
metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist
ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel.

Kulupõletamise keeluajal teevad Keskkonnainspektsioon ja Päästeamet
regulaarseid kontrollreide keelust üleastujate tabamiseks. Vastavalt
Päästeseadusele võib keelust üleastujaid võib oodata rahatrahv
kuni 18 000 krooni ulatuses füüsilisele isikule ning kuni 50 000
ulatuses juriidilisele isikule. Kui põlengu tekitamises õnnestub
süüdlane kindlaks teha, siis tuleb tal tasuda ka tekitatud
keskkonnakahju.

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamise
määruse muutmise määrus hakkab kehtima kolm päeva pärast Riigi
Teatajas ilmumist.


Lisainfo:

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhtaja kt
Tel 626 2917
GSM 521 2602
e-post monika.kopti@envir.ee


   22 Märts 2007