www.vnl.ee

Keskkonnaministeeriumi eelinfo 23.-29. aprill

23.-24. aprillini toimub Ameerika Ühendriikides, New Yorgis ÜRO
mereõiguse konventsiooni pika rände ja vahelduva paiknemisega
kalavarude kaitse rakenduskokkuleppe alane koosolek, kus arutatakse
lepingu rakendamise ja lepingu aluste kalavarude säästliku kasutamisega
seonduvaid küsimusi. Keskkonnaministeeriumist osaleb kalavarude osakonna
spetsialist Mare Ojarand.
Lisainfo: Mare Ojarand, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna
spetsialist,
626 0715.

23.-27. aprillini osaleb Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik
Helle Haljak Euroopa Nõukogu keskkonna töögrupi jäätmete raamdirektiivi
nõupidamisel.
Lisainfo: Helle Haljak, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik,
626 2863.

24.-27. aprillini toimub Norras, Bergenis Kirde-Atlandi
Kalanduskomisjoni (NEAFC) kontrolli- ja järelvalve töörühma koosolek,
kus arutatakse kontrolli- ja järelvalve küsimusi. Muu hulgas tuleb
arutusele ka NEAFC-i ebaseadusliku, registreerimata ja reguleerimata
kalalaevade nimekirja kantud laevade staatus Venemaa lipu all.
Keskkonnaministeeriumist osaleb kalavarude osakonna peaspetsialist Kaire
Märtin.
Lisainfo: Kaire Märtin, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna
peaspetsialist, 626 0718.

24.-25. aprillini toimub Hiiumaal keskkonnaministeeriumi ja Riikliku
Looduskaitsekeskuse ning Soome keskkonnaministeeriumi ja Soome
Metsahallituse spetsialistide iga-aastane kohtumine, kus arutatakse
hetkel töös olevaid teemasid ning vahetatakse kogemusi ohustatud liikide
taasasustamisest (euroopa naarits).
Lisainfo: Ülle Harak, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna
juhataja, 626 2871.

Teisipäeval, 24. aprillil viibib keskkonnaministeeriumi looduskaitse
osakonna nõunik Kadri Möller koos põllumajandusministeeriumi
kolleegidega Saksamaal, teemaks põllumajandus ja keskkonnakaitse.
Lisainfo: Kadri Möller, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna
nõunik, 626 2876.

Teisipäeval, 24. aprillil toimub Ridala vallas Valgeväljal Läänemaa
keskkonnateenistuse ja keskkonnainspektsiooni Läänemaa osakonna
töötajate ühine metsaistutamine. Metsa istutatakse RMK Kullamaa
metskonna langil.
Lisainfo: Tõnis Ruber, KKM Läänemaa keskkonnateenistuse metsanduse
peaspetsialist,
472 4728.

Kolmapäeval, 25. aprillil tutvustab Raplamaa keskkonnateenistuse
maavarade spetsialist Raul Aalde Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi
keskkonnareisil veehaaret, reoveepuhastit, ohtlike jäätmete
kogumispunkti, jäätmejaama ja vaadatakse Iira küla lähedal asuvat
allikat, mille lähedale rajatakse elamurajoon.
Lisainfo: Raul Aalde, Raplamaa keskkonnateenistuse maavarade
spetsialist, 484 1182.

Kolmapäeval, 25. aprillil algusega kell 10 toimub Jõgevamaal Kasepää
rahvamajas Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu poolt korraldatav
koosolek, kus arutatakse väikejärvede kalavarude majandamise õiguse
rendile andmise ja Peipsi, Pihkva ning Lämmijärvel kalapüügivõimaluste
jaotussüsteemi muutmisega seonduvaid küsimusi. Keskkonnaministeeriumist
osalevad kalandusnõunik Lauri Vaarja, kalavarude osakonna juhataja Ain
Soome ja peaspetsialist Enno Kobakene.
Lisainfo: Ain Soome, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna
juhataja, 626 0711.

Kolmapäeval, 25. aprillil istutavad Rakvere Vene Gümnaasiumi õpilased
koos Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse ja Rakvere linnavalitsuse
töötajatega kooli keskkonnapäeva raames Rakvere linnas Lennuki
linnaosas puid.
Lisainfo: Taavi Saar, Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse piirkondlik
metsaspetsialist, 508 9955.

Kolmapäeval, 25 aprillil algusega kell 15 toimub Sillamäe Linnavolikogu
saalis AS-i Silmet keskkonnamõju hindamise programmi arutelu. Programmi
eesmärk on hinnata Silmeti tehnoloogiliste protsesside ning nendega
kaasnevate tagajärgede komplekset keskkonnamõju ja kastutatava
tehnoloogia ning tehnika nõuetele vastavust.
Lisainfo: Piret Praks, Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse komplekslubade
spetsialist, 332 4423.

25.-26. aprillini osaleb Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldu
se
büroo peaspetsialist Irma Pakkonen Brüsselis Euroopa Liidu ökomärgise
komisjoni istungil. Põhiliselt arutatakse ökomärgise andmise uute
kriteeriumide eelnõusid, aga ka süsteemi üldist muutmist.
Lisainfo: Irma Pakkonen, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse
büroo peaspetsialist, 626 2974.

25.-27. aprillini osalevad Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja
kiirgusohutuse büroo töötajad Reet Pruul ja Karin Radiko lektoritena
Soomes Helsingis toimuval koolitusel keskkonnavaldkondade õppejõududele,
et anda neile põhjalik ülevaade ja materjalid kliimamuutuste ja
kasvuhoonegaaside vähendamise kohta. Koolitusele on kutsutud Tallinna
Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli õppejõud.
Lisainfo: Reet Pruul, Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusohutuse
büroo peaspetsialist, 626 0731.

Neljapäeval, 26. aprillil algusega kell 11 korraldab Riikliku
Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon Otepääl asuvas kontoris
(Kolga tee 28) seminari *Arendustegevusest Otepää looduspargis“.
Seminaril tutvustatakse Otepää looduspargi maa-asustuse ja
ehitustegevuse alase uuringu tulemusi, looduspargi kaitse-eesmärke ja
võimalikke edasisi perspektiive planeeringute suunamisel. Seminarile
on oodatud kohalike omavalitsuste esindajad.
Lisainfo: Priit Voolaid, Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru
regiooni spetsialist, 534 04192.

Neljapäeval, 26. aprillil toimub Jäätmekäitlejate Liidu eestvõttel
Salzburgi hotellis (Pärnu mnt 555, Laagri) jäätmepäev, mille peateema on
jäätmekäitluse projektide rahastamise võimalused. Seminarist osavõtjatel
on võimalus jäätmekäitlusettevõtetes tutvuda ka praktilise
jäätmekäitlusega. Jäätmepäev on kohalike omavalitsuste
esindajatele tasuta.
Lisainfo: Margit Rüütelmann, Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht, 666
3063, 513 0698,
margit@ejkl.ee

Neljapäeval, 26. aprillil korraldab Raplamaa Keskkonnateenistus
looduskaitsekuu ürituste raames koristustalgud Jalase loodusõpperajal.
Kutsutud on ka looduskaitsekeskuse töötajad, keskkonnainspektsioon, KIKi
maakondlik esindaja, muinsuskaitse inspektor, metskonna esindajad,
valdade ametnikud ja maavalitsuse töötajad. Lisaks räägitakse raja
rekonstrueerimisplaanist.
Lisainfo: Marit Kivisild, Raplamaa Keskkonnateenistuse keskkonnateabe
spetsialist,
484 1173.

Neljapäeval, 26. aprillil osaleb Keskkonnaministeeriumi arendusosakonna
strateegiabüroo juhataja kt Aare Kasemets Euroopa Komisjoni
keskkonnapeadirektoraadis toimuval keskkonnahoidlike riigihangete
ekspertrühma kohtumisel, kus annab ülevaate Eesti keskkonnahoidlike ning
jätkusuutlike riigihangete prioriteetide rakendamisest.
EL riikide ekspertide arutelu keskmes on Hollandi ja Suurbritannia
keskkonnahoidlike riigihangete monitooringu ning hindamise süsteemid (sh
erinevate ministeeriumide võrdlemise indikaatorid), samuti Põhjamaade
ühtse säästvate riigihangete süsteemi kujundamise hetkeseis, mille
standardeid on kavas ka Eestis kasutada.
Lisainfo: Aare Kasemets, Keskkonnaministeeriumi arendusosakonna
strateegiabüroo juhataja kt, 564 89869.

Neljapäeval, 26. aprillil algusega kell 9 toimub Ridala vallas
Valgeväljal, raudtee endisel veetrassil kultuuripärandi väärtusega
lehiseallee täiendamine. Osalevad Läänemaa keskkonnateenistus, Lääne
maavalitsus, Haapsalu linnavalitsus, Ridala vallavalitsus ja teised
huvilised.
Lisainfo: Tõnis Ruber, KKM Läänemaa keskkonnateenistuse metsanduse
peaspetsialist,
472 4728.

Neljapäeval, 26. aprillil algusega kell 9 toimub Läänemaa
Keskkonnateenistuse saalis Matsalu alamvesikonna veemajanduskava eelnõu
arutamise koosolek. Osalevad Lääne-, Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa
Keskkonnateenistused, Keskkonnaministeeriumi veeosakond ja
konsultandid.
Lisainfo: Madis Metsur, AS Maves tegevdirektor, madis@maves.ee ning
Marika Tamm, Läänemaa Keskkonnateenistuse veemajanduse peaspetsialist,
472 4726Eelinfo koostasid:
Agnes Jürgens, Maris Jakobson,
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakond
626 2811, 626 2809


   23 Aprill 2007