www.vnl.ee

Luuakse töögrupp kehtiva reklaamialase seadusandluse analüüsiks

Teisipäeval, 21. oktoobril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud reklaamiseaduse teemalisel ümarlauakoosolekul arutasid ringhäälingunõukogu, ministeeriumite, erialaliitude ning Tarbijakaitseameti esindajad, kuivõrd piisavad on praegu kehtivad regulatsioonid lahendamaks esile kerkivaid vaidlusi reklaamide sisu ja õiguspärasuse kohta.

Reklaamivaldkonda reguleerivad seadused on viimasel ajal põhjustanud mitmeid rahulolematuid avaldusi ning reklaami järelvalvega seotud valupunktidele on osundanud ka Tarbijakaitseamet. Näiteks on tubakafirmad libisenud tarbijateabe edastamisest üle reklaamisegustele müügiedenduskampaaniatele ning alkoholi- ja hasartmängufirmade sponsorlus kajastub meedias hägustunud piiriga sponsorluse ja reklaami vahel.

Koosolekul osalejad tõdesid ühiselt, et reklaamiseadus ja sellest tulenevad nõuded reklaamile pole piisavalt selged ning vajavad senisest täpsemat piiritlemist. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atoneni ettepanekul luuakse ministeeriumi juurde töögrupp, mille ülesandeks on järgmise aasta alguseks läbi analüüsida kehtiv reklaamialane seadusandlus ning teha vajadusel ettepanekuid selle muutmiseks.

Võimaliku reklaamiseaduse muutmise menetluse käigus selgub, kas ja millisel viisil peaks reklaamiseaduse alla kuuluma ka poliitiline reklaam. Samuti tuleb leida lahendus probleemile, kuidas toimida kaubamärkide kasutamisega keelatud valdkonnaga reklaami puhul. Näiteks on mitmed hasartmänge korraldavad firmad registreerinud kaubamärke, mis kutsuvad inimesi üles õnnemängudel osalema. Kuigi hasartmängude reklaam on Eestis keelatud, tohib firma oma kaubamärki siiski eksponeerida.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ja tasakaalustatud arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse- ja ehituse, transpordi, liikluskorralduse, informaatika ja telekommunikatsiooni, postiside ja turismi valdkonnas. Samuti riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine ning ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused.


   21 Oktoober 2003