www.vnl.ee

Tiidus osaleb EL kultuuri- ja spordinõukogu istungil Brüsselis

Kultuuriminister Urve Tiidus osaleb 21.mail Euroopa Liidu (EL) kultuuri- ja spordinõukogu istungil Brüsselis. Põhiteemadena tulevad kohtumisel arutusele uus EL kultuurivaldkonna tööplaan, kultuuripärandi mõju ühiskonnas, suurte rahvusvaheliste spordivõistluste jätkusuutlikkus ning sooline võrdõiguslikkus spordis. Lisaks nimetavad kultuuriministrid Hollandi linna Leeuweni ametlikult üheks kahest Euroopa kultuuripealinnast 2018. aastal, Malta pealinn Valletta kinnitati 2018. aasta kultuuripealinnaks juba möödunud aasta maikuus.

Kultuuriministrite poliitiline mõttevahetus uue EL kultuurivaldkonna tööplaani teemal keskendub kultuuripoliitika-alastele väljakutsetele, millega on võimalik EL tasandil tegeleda. Tööplaan paneb aluse konkreetsetele tegevustele, mis toetavad liikmesriikide kultuuripoliitika-alaseid algatusi ja soodustavad liidu tasandil ühistegevust. Uue tööplaani eelnõu on kavas avaldada selle aasta teises pooles. Arutelu käigus räägitakse muuhulgas rahastamisallikate mitmekesistamisest, kultuurile juurdepääsu ja kultuuris osalemise tagamisest ning tõenditel põhinevast kultuuripoliitikast. Eesti seisukoht on, et kultuuripoliitika teadmistepõhiseks kujundamiseks ja elluviimiseks on vaja lisaks statistika kogumisele jätkata ka uuringute läbiviimist ning kaasata otsustusprotsessidesse tõhusamalt teadustegevust. Samuti peab Eesti oluliseks lastele ja noortele suunatud meetmeid, mis aitaks tagada kultuuris osalejate järelkasvu.

Lisaks võtavad ministrid istungil vastu nõukogu järeldused kultuuripärandi kui jätkusuutliku Euroopa strateegilise ressursi kohta. Dokument rõhutab kultuuripärandi laiemat mõju ühiskonnas ja selle seoseid teiste poliitikavaldkondadega. Liikmesriike kutsutakse üles tõhustama piiriülest koostööd, kasutama efektiivsemalt olemasolevaid rahastamisvõimalusi ja koguma pärandialast statistikat.

Spordiministrite kohtumisel on teemaks suurte rahvusvaheliste spordiürituste majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane mõju. Eesti toetab liikmesriikide vahelise koostöö edendamist rahvusvaheliste spordiürituste korraldamisel. See võimaldab jagada spordiürituste taristu rajamiseks vajalikke kulutusi, tõsta publikuhuvi ning pakkuda väikestele liikmesriikidele suurvõistluste korraldamise kogemust.

Istungil võetakse vastu ka uus EL spordivaldkonna tööplaan ning järeldused soolise võrdõiguslikkuse kohta spordis. 2013. aastal kutsus Euroopa Komisjon kokku ka vastava ekspertrühma, kes esitas omapoolsed soovitused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks spordis. Peamiste probleemidena tuuakse järeldustes välja naiste ja meeste ebavõrdne osakaal nii harrastajate, treenerite kui spordiorganisatsioonide juhtide hulgas, ja soopõhine vägivald. Liikmesriike kutsutaksegi nüüd üles kaaluma tegevusi, mis aitaksid spordivaldkonnas soolist võrdõiguslikkust edendada.


   21 Mai 2014